Te grote ambities nekken ROC Leiden

ROC Leiden wordt overgenomen door het ID College. Door peperdure nieuwbouw was er geen perspectief meer op een financieel gezonde school.

Minister Bussemaker van Onderwijs grijpt hard in bij het ROC Leiden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat er door de te dure nieuwbouw geen zicht is op een financieel gezonde instelling. Studenten dreigen zo de dupe te worden van bestuurlijk falen. De kwaliteit van het onderwijs loopt nu al gevaar. De Onderwijsinspectie heeft de laatste jaren al veel tekortkomingen geconstateerd. In de analyse van de minister hangen deze kwaliteitsproblemen direct samen met de te dure nieuwbouw. Er zou te weinig geld zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Aanwijzing
Bussemaker maakt gebruik van haar formele bevoegdheid om een aanwijzing te geven. Deze aanwijzing houdt in dat ROC Leiden “op korte termijn een structurele oplossing moet vinden” voor het financiële probleem. Omdat ROC Leiden hiertoe geen mogelijkheid ziet, stelt de school voor het onderwijs over te dragen aan collega-instelling het ID College. Deze is hier “als maatschappelijk verantwoord partner” toe bereid.

Moreel kompas
In de brief aan de Tweede Kamer reflecteert de minister ook op de gang van zaken. De eindconclusie is even simpel als ontluisterend: “Men was zeer ambitieus, maar onvoldoende deskundig”. Het gedrag van de (voormalige) bestuurders van ROC Leiden noemt zij “onwenselijk”. Bestuurders en toezichthouders in het onderwijs moeten hun moreel kompas goed gebruiken: “Bestuurders moeten tegenspraak organiseren, morele dilemma’s zichtbaar maken en bij twijfel extern advies inwinnen.” Het advies van troubleshooter Koos van der Steenhoven om een expertisecentrum in te richten voor nieuwbouw van mbo-scholen neemt zij in overweging.