Toch toekomst voor ROC Leiden?

Kleinschalige en herkenbare mbo-colleges die onderling nauw samenwerken. Dat toekomstperspectief ziet minister Bussemaker voor het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Leiden.

Er is nog hoop voor het geplaagde ROC Leiden. In een brief schetst minister Bussemaker een ‘eindperspectief’ met kleinschalige domeingeoriënteerde mbo-colleges in de regio Leiden. Volgens de speciale ‘gezant’ van de minister, Hans Kamps, is zo’n toekomstperspectief niet onmogelijk. Cruciaal daarbij is dat de direct betrokken mbo-scholen in de regio – het ID College, ROC Mondriaan en het Nova College – meewerken. Volgens Kamps zijn de mbo-scholen het op hoofdlijnen eens over het beoogde eindmodel. Maar over de route die tot de eindsituatie in 2018 moet leiden, zijn de scholen het nog niet eens. Kamps adviseert minister Bussemaker de scholen tot november de tijd te geven om tot nadere overeenstemming te komen.

Reductie
Ondertussen werkt ROC Leiden hard aan kwaliteitsverbetering. In dat kader heeft dit schooljaar al een stevige reductie van het aantal opleidingen plaatsgevonden. Per 1 augustus zijn maar liefst 38 opleidingen stopgezet. Het leerlingenaantal is teruggelopen van zo’n 9.000 tot 7.500. Het ROC sorteert hiermee voor op de beoogde kleinschalige mbo-colleges. Opleidingen waarvan op 1 februari 2016 de kwaliteit niet op orde is, zullen worden overgedragen aan een andere mbo-school in de regio of anders ook worden gestaakt. Dit is de ‘gecontroleerde reductie’ waar een motie van Paul van Meenen (D66) voor de zomer toe opriep. Volgens Kamps mag het aantal leerlingen van ROC Leiden echter niet veel verder meer dalen, omdat anders de financiële problemen te groot worden. Daarom is het belangrijk dat snel duidelijk wordt wat het eindmodel vanaf 2018 wordt: een structurele samenwerking tussen Leiden en het ID College of een ‘stand alone’ van een zelfstandig ROC Leiden in combinatie met intensieve samenwerking met het Mondriaan College en het ID College.

Lees hier de brief van minister Bussemaker en de rapportage van de gezant van de minister.