Uitstel nieuw toezichtkader

De invoering van het nieuwe toezichtkader mbo van de Inspectie van het Onderwijs schuift met een jaar op naar 1 augustus 2017. Verschillende interne en externe ontwikkelingen zijn de oorzaak van dit uitstel.

In alle onderwijssectoren wil de inspectie ‘bestuursgericht toezicht’ ontwikkelen en uitproberen. In het mbo vinden hiertoe de komende tijd twee pilots plaats, een bij een mbo-school en een bij een vmbo/mbo-school (een aoc). Doel is na te gaan wat essentiële elementen zijn in de opzet en uitvoering van het inspectieonderzoek om de onderbouwing van de oordelen op bestuursniveau te concretiseren en versterken. Bij deze pilots wordt vooral de werkwijze bij het inspectieonderzoek beproefd.

Waarderingskader mbo
De inspectie heeft ook een nieuw concept voor het waarderingskader gepubliceerd. Dit concept wordt in de komende twee pilots voor het bestuursgerichte toezicht gehanteerd. Het kader bouwt in belangrijke mate voort op het ontwerp dat is gebruikt bij de pilots in 2015.

Van drie naar vier jaar
De driejaarlijkse cyclus van de onderzoeken naar de Staat van de Instelling wordt veranderd in een vierjaarlijkse cyclus. Dat is een gevolg van de onderwijsbrede benadering van de wijzigingen in het toezicht. Tussen de onderzoeken in blijft de inspectie de vinger aan de pols houden, net zoals nu het geval is. De nu lopende cyclus wordt in 2015, 2016 en 2017 (voorjaar) afgemaakt. Dat betekent dat alle scholen voor 1 augustus 2017 tweemaal zijn onderzocht op basis van het Toezichtkader 2012 met de twee addenda die daarop in de tussentijd zijn verschenen.