Utrecht creëert vangnet voor kwetsbare leerlingen

Gemeenten en scholen in de regio Utrecht hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over een gezamenlijke aanpak van de Entreeopleiding. Deze samenwerking moet voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten de boot vallen.

Kern van de overeenkomst is dat jongeren die niet terecht kunnen op de entreeopleiding een passende oplossing krijgen aangereikt. Dit is maatwerk waarbij speciale onderwijstrajecten, aangepast werk, werkervaringsplekken en dagbesteding als oplossing in beeld zijn. Namens ROC Midden Nederland tekende Paul van Maanen, voorzitter van het College van Bestuur, de overeenkomst.

Ondersteuning
In de regio Utrecht zijn er jaarlijks ongeveer 240 jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die niet meer op school zitten en ook geen diploma hebben. De gemeenten zetten zich in om het aantal jongeren dat de school verlaat zonder diploma terug te dringen. Doel van de samenwerkingsovereenkomst Entreeopleiding is dat deze jongeren ondersteuning krijgen bij terugkeer naar een vorm van onderwijs, het vinden van werk, doorstroom naar dagbesteding of een mengvorm van deze elementen. Ook wordt onderzocht of samen met andere partijen in de regio een sluitende aanpak en werkwijze ontwikkeld kan worden. Centrale organisatie in deze pilot worden het Regionaal Bureau Leerplicht en Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters.

Kritisch
De lokale SP blijft kritisch over de gesloten overeenkomst. De SP – vertegenwoordigd in het Utrechtse college van B&W – vreest dat kwetsbare jongeren juist de dupe worden van de nieuwe samenwerkingsvorm. Op vragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk antwoordde minister Bussemaker eerder dat volgens haar de Utrechtse aanpak juist beoogt het aantal schooluitvallers te beperken.