Van diploma naar baan

Een mbo-diploma biedt nog steeds uitstekende kansen op een baan. Ongeveer 90% van de jongeren met een mbo-diploma heeft anderhalf jaar na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag van de Inspectie.

Als gevolg van de gestegen jeugdwerkloosheid is het percentage gediplomeerden dat snel werk vindt wel iets gedaald; vier jaar geleden lag dit percentage nog op 94 procent. Er is een flink verschil tussen de leerwegen. Onder bbl-studenten is de werkloosheid slechts 5%, onder bol-studenten zo’n 17%. Uit de cijfers blijkt ook dat studenten die een diploma op een hoger niveau halen, vaker werk hebben. Zie ook deze graphics.

Verschillen
Er zijn grote verschillen tussen sectoren en domeinen. Vooral studenten uit de sector gezondheidszorg kunnen snel werk vinden, net als studenten uit domeinen als mobiliteit en voertuigen, techniek en procesindustrie en transport, scheepvaart en logistiek. Richtingen die het minder goed doen zijn onder andere de informatie- en communicatietechnologie en economie en administratie.

Werk onder niveau
Behoorlijk wat mbo-gediplomeerden werken onder hun niveau. In het domein Handel en ondernemerschap is dat bijvoorbeeld bij 40% van de gediplomeerden het geval. Dat is ook gelijk de belangrijkste reden dat studenten die een lager niveau halen, vaker werkloos zijn; er is sprake van verdringing. Afgestudeerden in de zorg werken doorgaans wel op het eigen niveau. Opvallend is dat studenten van opleidingen die sterk gericht zijn op vakkennis grotere kansen hebben op werk in het eigen domein en hogere kansen hebben op een hoger salaris.