Veel aanvragen Gezonde School

Scholen hebben dit jaar in totaal 1.775 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Vanuit het mbo kwamen 53 aanvragen.

Het project Gezonde School is in 2012 van start gegaan. Inmiddels zijn er vier ondersteuningsrondes geweest waarin scholen een aanvraag konden indienen. Voor de aanvraag kunnen de scholen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Zo kunnen ze een gratis advies-op-maat krijgen van een Gezonde School-adviseur over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen. Scholen kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen of extra hulp krijgen bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Ook kunnen scholen een vergoeding krijgen voor taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van het schoolgezondheidsbeleid.

Voortbouwen en optimaliseren
Sinds 2012 zijn er in totaal ruim 4.300 aanvragen ingediend. Dit jaar is een recordaantal. De meeste aanvragen kwamen vanuit het basisonderwijs: 1.389. Vanuit het voortgezet onderwijs kwamen 324 aanvragen. Vanuit het mbo 53. Veel mbo-scholen blijken al de nodige aandacht te besteden aan gezondheid en welzijn. Het is ook niet zo dat deelname aan het project betekent dat de participerende school méér zou moeten doen op het gebied van gezondheid. Het gaat er om de tijd en aandacht op dit terrein op de meest effectieve manier in te zetten. De Gezonde School-aanpak ondersteunt het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat dan ook uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest daarbij aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren.

Het vignet Gezonde School
Mbo-schoollocaties die op bovenstaande manier structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. De school moet dan wel voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) en aan de criteria voor tenminste één van de thema’s. De criteria zijn gebaseerd op de vier pijlers van de Gezonde School aanpak: signalering, educatie, omgeving en beleid. Een school die aan een bepaald thema heeft gewerkt volgens de Gezonde School-aanpak maakt dus grote kans te voldoen aan de criteria. Ook een school die zelf structureel aan een bepaald thema heeft gewerkt en voldoet aan de gestelde criteria, komt in aanmerking voor een vignet. Het vignet toetst behaalde resultaten, niet de manier waarop dit is gerealiseerd. De school mag zich drie jaar Gezonde School noemen en het logo voeren. Meer weten: download dan de folder vignet Gezonde School.

Gehonoreerd?
Half mei horen de scholen die dit jaar een aanvraag hebben ingediend of deze wordt gehonoreerd. In de beoordeling wordt de verdeling over de schooltypes meegenomen en of een school in een Jongeren Op Gezond Gewicht gemeente ligt. De activiteiten worden vervolgens in het nieuwe schooljaar uitgevoerd.
Meer weten: klik hier.