Verbetering passend onderwijs in mbo noodzakelijk

De mbo-scholen zijn goed op weg met de vormgeving van passend onderwijs. Maar op korte termijn is verdere verbetering wel noodzakelijk. Dat concludeert KBA in een recent afgerond onderzoek.

De invoering van passend onderwijs in het mbo per augustus 2014 wordt zorgvuldig geëvalueerd door onderzoeksbureau KBA uit Nijmegen. In een tussenbalans worden de plus- en minpunten van het passend onderwijs op een rij gezet. De tussenbalans is gebaseerd op een uitgebreide enquête onder bijna alle mbo-scholen.

Extra aandacht
Volgens het onderzoek zijn mbo-scholen zich in toenemende mate ervan bewust zijn dat studenten met een ondersteuningsbehoefte extra aandacht nodig hebben. Het merendeel van de scholen heeft het intake- en toelatingsproces inmiddels goed op orde. Het is de bedoeling dat de school afspraken over extra ondersteuning vastlegt in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Hoewel dit de nodige administratieve lasten met zich mee brengt, voldoen de meeste scholen aan deze verplichting (zo’n tachtig procent).

Ouders
Positieve punten zijn verder dat er bij scholen meer aandacht is voor de versterking van de basisondersteuning van de student. Bovendien is de betrokkenheid van ouders bij de uitvoering van ondersteuning groot. Ongeveer de helft van de scholen geeft aan voldoende middelen te hebben voor de uitvoering van passend onderwijs.

Toelating
Veel scholen maken zich zorgen over het toelatingsrecht dat binnenkort – vanaf 1 augustus – van toepassing is. Zij zouden willen dat de factor ‘geschiktheid voor het beroep’ mee mag spelen bij de afweging een student al dan niet toe te laten. Volgens de MBO Raad zijn er grenzen aan wat een school vermag. Als een school kan onderbouwen waarom een leerling – ondanks het leveren van extra ondersteuning – een opleiding niet zal kunnen voltooien, zou de leerling uiteindelijk niet toegelaten hoeven te worden. Uiteraard moet dan wel een alternatief aangeboden worden.

Meer ruimte
De MBO Raad is ook van mening dat studenten die ondersteuning nodig hebben meer tijd en ruimte zouden moeten krijgen hun studie af te ronden. ‘Wij vinden dat dit zo lang mag duren als noodzakelijk’, schrijft de MBO Raad in een Position paper. ‘Geef daarom de scholen de mogelijkheid om studenten langer in het onderwijs te houden indien deze dat nodig hebben.’

Lees ook: Passend onderwijs: mbo-scholen zijn goed op weg