Via praktijkgericht onderzoek naar beter onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs kan aan kwaliteit winnen als meer docenten aan de slag gaan met praktijkgericht onderzoek. ‘Onderzoek kan een goede innovatiestrategie zijn.’

Op 16 november vond in Rotterdam de tweede MBO-onderzoeksdag plaats. Enkele honderden belangstellenden – met name docenten, maar ook professionele onderzoekers – verzamelden zich op de RDM Campus om een dag lang onderzoeksresultaten te delen. Anje Ros, lector Leren & innoveren aan de Fontys Hogeschool, benadrukte tijdens de plenaire opening dat praktijkonderzoek een goede innovatiestrategie voor het mbo kan zijn. Voor de verbetering van het onderwijs is het cruciaal dat docenten van tijd tot tijd de kans krijgen met enige distantie naar het eigen onderwijs te kijken. Zo kan de mbo-school een lerende organisatie worden.

Voorwaarden
Wil onderzoek daadwerkelijk tot beter onderwijs leiden, dan moet volgens Ros aan een aantal heldere voorwaarden worden voldaan. Zo is het belangrijk dat docenten die onderzoek doen niet op een eiland opereren. Het onderzoek wordt bij voorkeur vanaf het begin gedeeld met collega’s, bijvoorbeeld via een meedenkgroep of via het eigen team. Ook is het wenselijk dat het onderzoek zich richt op een voor docenten urgent thema: het onderzoek moet tot concrete verbeteracties kunnen leiden. Tenslotte is het belangrijk dat de schoolleiding het doen van praktijkonderzoek volop ondersteunt, door aan docenten met onderzoekambitie tijd en geld beschikbaar te stellen.

Werkplaats
Tijdens de onderzoeksdag, die mede werd georganiseerd door de Rotterdamse mbo-scholen Albeda, STC en Zadkine, werden in workshops onderzoeksresultaten gepresenteerd. Soms ging het om onderzoek dat afgerond is, soms om onderzoek dat nog aan het begin staat. Ook werd in masterclasses dieper ingegaan op de vakmatige aspecten van onderzoek doen. Aan het eind van de dag ontving een aantal docent-onderzoekers een aanmoedigingsprijs: Miriam Cents-Boonstra (Graafschap College) over ‘Motivatie in het mbo’, Christel Kranenburg (Albeda College) over ‘Aan de slag met LOB’ en Diana Hospers-Feldman (Albeda College) over ‘De benaderbare docent’. Inge Vossenaar van het ministerie van Onderwijs maakte tot slot bekend dat er twee academische werkplaatsen in het mbo komen. In zo’n werkplaats werken scholen en onderzoeksinstellingen een aantal jaren structureel samen. De thema’s voor de werkplaatsen zijn ‘Burgerschap’ en ‘ICT in het onderwijs’.

De onderzoeksdag werd mede verzorgd door het Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine en de gemeente Rotterdam. In 2019 vindt een derde MBO-onderzoeksdag plaats in Twente. Tijdens de CvI-conferentie (7 en 8 maart 2018) zal er ook aandacht zijn voor de benodigde cultuur en randvoorwaarden om de positie van onderzoek in het mbo te versterken.