‘Voorbereiding nieuwe kwaliteitsafspraken al in 2017’

Het ministerie start nog dit jaar met de voorbereiding van een nieuwe ronde kwaliteitsafspraken. In 2018 moet er duidelijkheid zijn over de kaders voor de nieuwe afspraken.

Dat valt te lezen in de op Prinsjesdag gepresenteerde Onderwijsbegroting voor 2018. In de Memorie van Toelichting is te lezen dat de kwaliteit in het mbo de afgelopen jaren zichtbaar is verbeterd. De kwaliteitsafspraken hebben hieraan volgens minister Bussemaker een extra impuls gegeven. De huidige kwaliteitsafspraken lopen nog tot 2019. Maar om een nieuwe ronde kwaliteitsafspraken goed te kunnen invoeren, moeten de voorbereidingen nog in 2017 van start gaan.

Tussenevaluatie
Uit de tussenevaluatie van de kwaliteitsafspraken blijkt dat het van groot belang is dat scholen voldoende tijd krijgen om goede plannen te maken in nauwe samenwerking met hun regionale partners. Dit betekent, zo is te lezen, dat er al in 2018 duidelijkheid verschaft moet worden over de kaders voor de volgende ronde kwaliteitsafspraken. Op basis van de tussenevaluatie en in gesprek met de scholen zal nagedacht moeten worden over de lessen die geleerd kunnen worden van de huidige kwaliteitsaanpak.

De regio
Ook de mbo-scholen zelf anticiperen al op een nieuwe ronde kwaliteitsafspraken. In het manifest En nu verder in de regio! pleiten zij voor meer ruimte voor scholen om zelf in de regio afspraken te maken over kwaliteitsverbetering.