Vroege aanmelding vanaf 2016 ook in het mbo

Om scholen de kans te geven een zorgvuldige intakeprocedure in te richten, moeten mbo-leerlingen zich voortaan al in het voorjaar inschrijven. Deze verplichte vroege aanmelding zou vanaf 2016 van kracht moeten worden.

De strijd tegen de schooluitval gaat steeds beter. Het aantal uitvallers is de afgelopen 12 jaar gedaald van ruim 70.000 (2002) naar een kleine 26.000 (2014). Het (voorlopige) einddoel van 25.000 schooluitvallers in 2016 komt dus dichtbij. Deze daling is onder andere tot stand gekomen door een intensieve samenwerking op regionaal niveau tussen scholen, gemeenten en andere instellingen. Om het aantal uitvallers in de toekomst nog verder omlaag te brengen, wil de minister een verplichte vroege aanmelding introduceren.

Vroeg aanmelden
Voortijdige schooluitval vindt vaak plaats rondom de overgang van vmbo naar mbo. De minister vraagt daarom aan de mbo-scholen om de intake van nieuwe leerlingen te verbeteren. Verplichte vroege aanmelding kan hierbij helpen. Als leerlingen al in het voorjaar zich moeten aanmelden bij een mbo-school, krijgt de school meer gelegenheid de intakeprocedure goed vorm te geven.

Wetsvoorstel
De verplichte vroege aanmelding wordt in een wetsvoorstel vastgelegd. Bij de uitwerking van dit voorstel wordt ook gekeken naar de ervaringen in het hoger onderwijs met vroege aanmelding. Het is de bedoeling dat de wet van kracht wordt vanaf het schooljaar 2016-2017. Leerlingen die in dat schooljaar een mbo-opleiding willen gaan volgen, zouden zich dus bijvoorbeeld uiterlijk 1 mei 2016 moeten aanmelden.

Kwaliteitsafspraken
De bestrijding van voortijdig schooluitval maakt straks onderdeel uit van de kwaliteitsafspraken mbo. Met die afspraken wil de minister scholen stimuleren de kwaliteit van hun onderwijs structureel te verbeteren. Per school worden de prestaties op drie deelterreinen kwantitatief in beeld gebracht. Naast voortijdig schoolverlaten gaat het om studiesucces en om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.