Werkgevers en scholen willen meer subsidie voor zij-instromers

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en de MBO Raad voor meer uitwisseling van personeel tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven om zo een dreigend docententekort tegen te gaan.

De subsidie die vanuit het Rijk beschikbaar is voor zij-instromers die leraar of docent willen worden is te krap voor het aantal aanvragen. Dit probleem speelt niet alleen in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo. Hierdoor worden vacatures in het mbo niet opgevuld, een probleem waar op termijn ook bedrijven last van krijgen.

Verhoging budget

De werkgeversorganisaties pleiten nu samen met de MBO Raad in een brief voor een verhoging van het budget voor zij-instromers. Door meer instroom van docenten uit het bedrijfsleven kunnen dreigende tekorten bestreden worden. ‘Tegelijkertijd komt er zo ook meer praktijkkennis in het onderwijs,’ aldus de organisaties.

Verruiming

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in een reactie op een motie in de Tweede Kamer begin dit jaar al aangegeven hier wat aan te willen doen. In het Bestuursakkoord mbo heeft ze dit nog eens bevestigd. Omdat oplossingen tot op heden uitblijven, doen de organisaties in hun brief nu een beroep op de Tweede Kamer om te zorgen dat het subsidieplafond van de subsidieregeling zij-instroom in het mbo definitief wordt verruimd. Onlangs liet ook minister Slob zich positief uit over de mogelijkheid het budget voor zij-instromers te verhogen. ‘Als blijkt dat er geen geld meer is, gaan we zorgen dat er meer geld komt’, aldus Slob.

Vanmiddag is er vanaf 13.30 uur in de Tweede Kamer een debat over leraren