‘Afspraken over salarismix mbo wel nagekomen’

De afspraak om meer mbo-docenten te laten doorstromen naar de hogere loonschalen is de afgelopen jaren correct uitgevoerd. In de Randstad is het aantal docenten in schaal LD gegroeid van 6 naar 8%.

Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. De afgelopen tijd was er onrust ontstaan over de beloning van mbo-docenten. Volgens een onderzoek van het Platform Medezeggenschap MBO slagen de meeste mbo-scholen er niet in om de gewenste ‘salarismix’ (een bepaalde verhouding in diverse salarisschalen) te realiseren. Volgens in 2008 gemaakte afspraken – het zogenaamde Convenant Leerkracht – zouden meer mbo-docenten in hogere loonschalen terecht komen.

Overleg

Naar aanleiding van de onrust heeft minister Ingrid van Engelshoven in februari overleg gevoerd met de ondertekenaars van het Convenant Leerkracht. Het gaat daarbij om de MBO Raad als vertegenwoordiger van de werkgevers en een aantal vakbonden, waaronder de AOb en CNV Onderwijs. Volgens Van Engelshoven zijn er voor het mbo in 2008 twee concrete afspraken gemaakt. Enerzijds zouden de salarislijnen korter worden: door het hanteren van minder loonschalen zouden docenten sneller een hoger loon krijgen. Anderzijds zou in de tekortregio’s geld beschikbaar komen om de salarismix te verbeteren en de werkdruk te verlagen. De minister stelt vast dat de salarislijnen inderdaad zijn verkort. Volgens de cao kennen de loonschalen LB, LC en LD nog slechts 12 treden. Ook is in de cao vastgelegd dat werknemers normaal gesproken jaarlijks een periodiek krijgen. Het meeste geld – zo’n € 90 miljoen – hebben de scholen besteed aan deze verkorte salarislijnen.

Randstad

De overige middelen uit het Convenant Leerkracht, zo’n € 50 miljoen, zijn specifiek ingezet om tot een betere salarismix te komen in de Randstad. Hiertoe zijn in 2008 met alle scholen in de Randstad individuele afspraken gemaakt. Per instelling is bepaald hoeveel benoemingen naar hogere schalen zouden moeten worden gerealiseerd. Aan deze afspraken is uiteindelijk door alle scholen voldaan, zo schrijft minister Van Engelshoven. Het aantal docenten in de LB-schaal is bijvoorbeeld afgenomen van 56% naar 37%. Ook steeg het aantal docenten in LD van 6 naar 8%.

Evaluatie

Volgens minister Van Engelshoven is afgesproken om op korte termijn de regeling over de salarismix in de Randstad breder te evalueren. Daarbij wordt ook gekeken naar de vraag of LC de rol van spilfunctie moet hebben. Een en ander is input voor de nieuw af te sluiten cao mbo. De huidige cao loopt tot 1 juli 2020.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven over de stand van zaken van de salarismix in het mbo

Lees ook: ‘Te veel mbo-docenten in laagste salarisschaal’