Akkoord over nieuwe cao mbo

Onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het mbo. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3%. De nieuwe cao wordt per 1 juli 2016 van kracht.

Er is lang onderhandeld over een nieuwe cao. Vorig jaar november bereikten de onderhandelaars – maar zonder de Aob – al een akkoord over een loonverhoging van 2,05%. Samen met de 3% loonsverhoging die nu is afgesproken komt de totale loonsverhoging voor 2015 en 2016 op het landelijk afgesproken percentage van 5,05%. Aanvullend is er in april 2017 een eenmalige uitkering van € 500 bruto beschikbaar, naar rato van de werktijdfactor. Van een structurele compensatie in verband met hogere pensioenpremies, een wens van werkgevers en werknemers, is geen sprake.

Ketenbepaling
in de cao zijn ook afspraken gemaakt over de invulling van de Wet werk en zekerheid: na drie tijdelijke contracten of na twee jaar moeten werknemers in vaste dienst komen. ‘Alleen voor onbevoegde docenten en zij-instromers wijken we hiervan af’, zegt AOb-bestuurder Ben Hoogenboom. Deze medewerkers kunnen langere tijdelijke contracten krijgen. Daarnaast zijn in het akkoord afspraken gemaakt over sociale zekerheid bij ontslag, participatiebanen en het overleg met vakbonden op de mbo-school.

Positief advies
De werknemersorganisaties en de MBO Raad gaan het akkoord met een positief advies voorleggen aan hun achterban. De verwachting is dat vóór 1 juli de handtekeningen onder het akkoord worden gezet. De nieuwe cao, die geldt voor ruim 55.000 medewerkers, heeft een looptijd tot 1 oktober 2017.

Lees hier het volledige onderhandelingsakkoord. En hier de definitieve cao.