Breed verzet scholen tegen lerarenregister

De schoolbestuurders in het mbo, vo en po verzetten zich tegen de wettelijke invoering van het lerarenregister. In een brief roepen zij de Eerste Kamer op het wetsvoorstel niet te steunen.

De bezwaren van de schoolbestuurders hebben onder andere betrekking op het gebrek aan draagvlak onder docenten. Volgens detailcijfers heeft slechts zo’n 14% van de docenten zich vrijwillig ingeschreven. Het negatieve sentiment onder leraren – onder andere blijkend uit de massaal ondertekende petitie – is volgens de brief ‘een groot risico voor de implementatie van het lerarenregister’.

Administratieve lasten
De scholen maken zich ook zorgen over de administratieve lasten die samenhangen met het register. Volgens het voorstel zijn de scholen verantwoordelijk voor het leveren van de basisgegevens voor het register. Een impactanalyse maakt duidelijk dat invoering per augustus 2017 onmogelijk is.

Juridische toets
Het belangrijkste bezwaar van de scholen betreft echter de juridische problemen die ontstaan als docenten niet voldoen aan de registereisen. In antwoord op vragen van de Eerste Kamer heeft de regering betoogd dat de sociale partners afspraken moeten maken over de gevolgen van niet-registratie. Een ultieme sanctie als ontslag is echter niet mogelijk, omdat het Burgerlijk Wetboek dit niet toestaat. De scholen pleiten daarom voor een extra juridische toets op het wetsvoorstel. Overigens wees eerder de Raad van State ook al op dit soort problemen.

Werkdruk
De scholen voelen in ieder geval niets voor het idee om docenten die niet voldoen aan de eisen in te zetten voor ondersteunende werkzaamheden. Een dergelijke oplossing leidt tot hogere kosten en tot meer werkdruk voor geregistreerde leraren die met minder collega’s hetzelfde werk moeten blijven doen.

De Eerste Kamer behandelt op dinsdag 14 februari het wetsvoorstel lerarenregister

Lees ook: Lesverbod voor leraar die niet in register staat