Basisvaardigheden: minister stelt besluit over bevoegdheden uit

Minister Dijkgraaf zet stevig in op betere basisvaardigheden bij mbo-studenten. Maar hij wil scholen nog niet verplichten alleen bevoegde docenten in te zetten.

Minister Dijkgraaf wil de basisvaardigheden in het mbo verbeteren. Op het gebied van taal en rekenen moet iedere student minimaal niveau 2F behalen. Volgens de minister is dat nodig om mbo-studenten goed voor te bereiden op de toekomst. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Actielijnen

De aanpak van de minister bestaat uit drie actielijnen. In de eerste plaats wil hij de kwaliteit van het onderwijs en de examinering verbeteren. Hij wil dat onder andere bereiken door het onderwijs meer beroepsgericht aan te bieden. Voor rekenen zijn recent nieuwe eisen ingevoerd. Op dat punt wil de minister daarom geen nieuwe maatregelen invoeren. Bij het vak Nederlands wil de minister de lat wel hoger leggen. Hij roept een expertgroep in het leven, die de minister moet adviseren over een herijking van de kwalificatie-eisen. Ook zal deze groep adviseren over de wijze van examineren bij Nederlands. Op het terrein van burgerschap heeft vorige maand een andere expertgroep advies uitgebracht. Minister Dijkgraaf neemt het advies van deze expertgroep rond de kwalificatie-eisen bij burgerschap over. Hij wil echter vooralsnog geen examenplicht invoeren voor burgerschap.

Bevoegdheden

Minister Dijkgraaf neemt ook nog geen besluit over de verplichting voor scholen om bevoegde docenten in te zetten bij de basisvaardigheden. In het coalitieakkoord uit december 2021 is die wens wel opgenomen. Over de basisvaardigheden zegt het akkoord: ‘We versterken de kwaliteit, hiertoe worden vakken in basisvaardigheden en burgerschap gegeven door bevoegde docenten’. Bij de ondertekening van de Werkagenda mbo, eerder dit jaar, was dit een van de open eindjes. De minister kondigde toen aan om voor de zomer van 2023 een besluit te nemen over de bevoegdheidseis. Nu kiest de minister er echter voor om eerst ‘het veld’ nog ‘uitgebreid te consulteren’. Hij doet dat mede op basis van een onderzoeksrapport over de professionele achtergrond van de huidige docenten basisvaardigheden. Op dit moment is de minister er nog niet van overtuigd dat een bevoegdheidseis voor het mbo passend is. Na de consultatie van het veld wil hij in het voorjaar van 2024 een definitief besluit nemen over de bevoegdheden.

Lerarentekort

De MBO Raad is ervan overtuigd dat een bevoegdheidseis voor basisvaardigheden in het mbo niet gaat werken. Er zouden dan namelijk in het mbo twee verschillende systemen van bevoegdheden ontstaan. Bovendien kunnen de reguliere lerarenopleidingen geen aandacht besteden aan de diverse beroepscontexten die in het mbo zo cruciaal zijn. Ook vreest de MBO Raad een groter lerarentekort door de introductie van een bevoegdheidseis. De beroepsvereniging van mbo-docenten (BVMBO) is het hier niet mee eens. De BVMBO is juist groot voorstander van de bevoegdheidseis. Lees hier de reactie van de BVMBO.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over zijn aanpak van basisvaardigheden in het mbo

Lees ook:  Wisselende reacties op Werkagenda mbo