Dijkgraaf wil extra eisen voor docenten basisvaardigheden

Als het aan demissionair minister Robbert Dijkgraaf ligt komen er aanvullende bevoegdheidseisen voor docenten die op het mbo les geven in Nederlands, rekenen en burgerschap. De extra eisen zouden ook moeten gaan gelden voor de huidige docenten.

Dijkgraaf maakt zich al langere tijd zorgen over het dalende niveau van mbo-studenten op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Om iets te doen aan dit niveau lanceerde hij vorig jaar een aanpak basisvaardigheden. Zo zijn er bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap vernieuwde eisen opgesteld. Vorig jaar aarzelde de minister nog om strengere eisen te stellen aan de bevoegdheid van mbo-docenten. Dit terwijl er in het coalitieakkoord van 2021 was afgesproken om het onderwijs in basisvaardigheden alleen te laten verzorgen door bevoegde docenten. Mede vanwege bezwaren van schoolbestuurders koos Dijkgraaf er vorig jaar voor om eerst het veld te consulteren over de voor- en nadelen van strengere bevoegdheidseisen.

Aanvullend opleidingstraject

Op basis van deze consultatie stelt Dijkgraaf nu toch voor om aanvullende eisen te stellen aan docenten basisvaardigheden. Volgens Dijkgraaf vormen goede docenten de belangrijkste voorwaarde voor goed onderwijs. Hij vindt het daarom belangrijk dat alle docenten Nederlands, rekenen en burgerschap beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Wie nog geen passende bevoegdheid heeft, zal een aanvullend opleidingstraject moeten volgen. Dat traject zal bestaan uit vakdidactiek en vakinhoud.

Lerarenopleidingen

Minister Dijkgraaf wil de komende tijd afspraken maken met de lerarenopleidingen over aanvullende modules die mbo-docenten basisvaardigheden moeten gaan volgen. Alleen docenten die al een eerste- of tweedegraads lerarenopleiding hebben afgerond in het desbetreffende vak hoeven deze modules niet te volgen. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor een mbo-docent Nederlands die al een lerarenopleiding Nederlands heeft afgerond.

Wetgeving

Het is de bedoeling van de minister om de aanvullende bevoegdheidseisen vast te leggen in wet- en regelgeving. Dat kan nog een lastige opgave worden. Docenten en schoolbestuurders zijn het niet eens over de eisen die aan docenten gesteld kunnen worden. De aangescherpte eisen moeten gaan gelden vanaf augustus 2026. Voor de huidige docenten zou er een overgangstermijn moeten komen.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over de aanpak van basisvaardigheden

Lees ook: Basisvaardigheden: minister stelt besluit over bevoegdheden uit