Doorlopende leerlijn leidt tot meer doorstroom naar mbo

Leerlingen die op het vmbo kiezen voor een vakmanschaps- of technologieroute stromen significant vaker door naar het mbo. Hiermee is een belangrijke doelstelling van de leerroutes behaald.

Dat blijkt uit de derde monitor doorlopende leerlijnen. Deze monitor wordt periodiek uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau SEO (Amsterdam) in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Naast de hogere doorstroom naar het mbo is er ook sprake van een significante daling van de schooluitval. Leerlingen die kiezen voor de technologieroute vallen veel minder vaak uit dan leerlingen zonder doorlopende leerlijn.

Groei
Het aantal leerroutes is in het schooljaar 2016-2017 bijna verdubbeld ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Er zijn het afgelopen jaar vooral technologieroutes bijgekomen. Ruim 75 scholencombinaties werken nu met een doorlopende leerlijn. Ondanks de groei van het aantal routes is het aantal leerlingen niet sterk toegenomen. Per route starten dus gemiddeld minder leerlingen. Dit geldt vooral voor de technologieroute.

Implementatie
Uit de monitor blijkt dat scholen weinig problemen ondervinden bij het invoeren van de leerroutes. De implementatie van de routes verloopt volgens 70% van de projectleiders goed. De programmatische aansluiting tussen vmbo en mbo is inmiddels goed verankerd in de organisatie. Dat is een flinke vooruitgang in vergelijking met het beeld van een jaar geleden. De inhoudelijke doorontwikkeling van de leerroutes stuit wel op problemen. Bijna de helft van de contactpersonen ervaart tijdgebrek om de route te ontwikkelen, met name door de vele veranderingen die in het onderwijs spelen. Met name de invoering van keuzedelen en ontwikkelingen rond loopbaanoriëntatie worden hierbij genoemd.

Examinering
Alle leerroutes starten in het derde leerjaar van het vmbo. Deelnemende scholen mogen het vmbo-examen spreiden over leerjaar één tot en met drie voor de vakmanschapsroute en over leerjaar één tot en met vier voor de technologieroute. Van deze mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt. Bij de meeste routes halen leerlingen nog gewoon in het tweede jaar een vmbo-diploma, waarna zij doorstromen naar het mbo.

Lees ook: Uitbreiding doorlopende leerroutes vmbo-mbo