Doorstroom mbo naar hbo daalt sinds 2005 geleidelijk

De directe doorstroom van mbo-4 gediplomeerden naar het hbo is sinds 2005 geleidelijk gedaald van 42% naar 35% in 2016. De invoering van het nieuwe leenstelsel heeft voor de langjarige trend geen effect gehad.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Belangrijk is dat er meerjarig geen effect lijkt te zijn van het nieuwe leenstelsel. Het ‘boeggolfeffect’ waarover al langer gesproken wordt, heeft zich inderdaad voorgedaan. Na de aankondiging in 2012 dat de basisbeurs in 2015 zou worden afgeschaft, was er een plotselinge toename van de doorstroom in 2013 en 2014, gevolgd door een scherpe afname in 2015. Critici van het kabinetsbeleid wezen ter verklaring gretig naar het nieuwe leenstelsel. Omdat in 2016 de doorstroom weer groeide blijkt er inderdaad sprake te zijn geweest van een tijdelijk effect. Meerjarig is er sprake van een constante, lichte procentuele daling van de doorstroom mbo-hbo. In absolute cijfers is de ontwikkeling overigens veel kleiner. Het absolute aantal directe doorstromers beweegt zich sinds 2005 constant rond de 22.000 studenten per jaar.

Afkomst
Uit de cijfers blijkt dat studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vaker doorstromen. Toch is ook de doorstroom van deze groep de afgelopen jaren gedaald, van 55% in 2005 naar zo’n 45%.

Studiesucces
Het studiesucces van doorstromers is het afgelopen decennium ook gestaag gedaald. Na zes jaar studie had in 2005 nog zo’n 60% een hbo-diploma. In 2016 lag dit percentage nog maar op 50%. Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond halen minder vaak een diploma dan medestudenten met een Nederlandse achtergrond. Ook als rekening wordt gehouden met andere achtergrondkenmerken van deze groep, zoals het geslacht, het huishoudensinkomen, de samenstelling van het gezin en het opleidingsniveau van de ouders, blijft een verschil bestaan.

Lees ook een factsheet van de Vereniging Hogescholen.

Lees ook: Instroom mbo’ers in hoger onderwijs groeit weer