Klachtrecht voor mbo-studenten

Er komt een wettelijk verankerd klachtrecht voor mbo-studenten. Dit klachtrecht moet de kwaliteit van het mbo ten goede komen.

Het voornemen om tot een wettelijk klachtrecht te komen had minister Bussemaker al kenbaar gemaakt in haar visiebrief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ (juni 2014). De wettelijke regeling acht minister Bussemaker nodig, omdat lang niet alle mbo-scholen een goede klachtregeling hebben. Volgens onderzoek zou minder dan de helft van de mbo-scholen een interne klachtencommissie hebben. Waar wel zo’n commissie bestaat, is de onafhankelijkheid niet altijd voldoende geborgd.

Praktijkplaatsen
Volgens de voorgenomen wetgeving is iedere school dus verplicht een goede klachtenregeling hebben. Studenten krijgen de mogelijkheid om klachten in te dienen over het onderwijs of over docenten. De klachten kunnen ook betrekking hebben op de beschikbaarheid van praktijkplaatsen.

Ombudslijn
Het is de bedoeling dat het klachtrecht ingaat per 1 augustus 2016. Tot dat moment blijft de ombudslijn mbo intact. De ombudslijn is in 2010 door minister Van Bijsterveldt ingesteld om mbo-studenten de mogelijkheid te bieden hun klachten bij een onafhankelijke instantie in te dienen. Het bestaan van de ombudslijn, bedoeld als tijdelijke organisatie, is diverse malen verlengd. De ministerraad heeft vrijdag 26 juni besloten het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Eerder was al wel een concept wetsvoorstel bekend gemaakt voor internetconsultatie.