Kritiek op lerarenregister zwelt opnieuw aan

Sinds 1 augustus 2017 is het lerarenregister een feit en er is inmiddels ook een verkozen ‘registerparlement’. Maar de kritiek op het register wordt er niet minder op.

De kritiek van leraren richt zich vooral op het gebrek aan draagvlak voor het register. Volgens de Onderwijscoöperatie, de organisatie die het lerarenregister uitvoert, is het register ‘van, voor en door’ de leraren. Alle in het register opgenomen leraren vormen gezamenlijk een ‘deelnemersvergadering’. Om efficiënt vergaderen mogelijk te maken, kiezen de leraren een afvaardiging. Dit ‘registerparlement’ is deze maand verkozen. De opkomst was niet erg hoog. Van de 83.000 stemgerechtigde leraren hebben er slechts zo’n 2.300 een stem uitgebracht.

Jurist
Voor de tegenstanders van het register vormen de verkiezingen aanleiding om opnieuw bezwaar te maken tegen het register. Een jurist heeft uitgezocht dat er procedureel weinig klopt van de gang van zaken. In een doorwrocht document wordt betoogd dat de wijziging van de statuten van de Onderwijscoöperatie – nodig voor de inrichting van de deelnemersvergadering – niet juist is verlopen. Beter Onderwijs Nederland (BON) had als lid van de Onderwijscoöperatie moeten instemmen met de statutenwijziging en dit is niet gebeurd. Samen met vakbond Leraren in Actie (LIA) eist BON daarom dat de verkiezing van het parlement ongeldig wordt verklaard. Pikant is dat BON-bestuurslid Patrick Woudstra, ook actief binnen LIA, verkozen is in het registerparlement als vertegenwoordiger van het mbo. De Onderwijscoöperatie stelt zich zakelijk op. Het bestuur wacht het verslag van de verkiezingscommissie af. Mede op basis van dit verslag ‘zal het bestuur beoordelen of de verkiezing zorgvuldig en volgens de regels is verlopen’, zo is op de website te lezen.

Politiek
De kritiek blijft in politiek Den Haag niet onopgemerkt. Afgelopen donderdag heeft de Vaste Onderwijscommissie van de Tweede Kamer per brief aan de staatssecretaris een reactie gevraagd op de brief van BON/LIA. Eerder hebben de Kamerleden Michel Rog (CDA) en Peter Kwint (SP) ook al schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris. Deze geeft tot nu toe geen krimp: de procedures zijn volgens Sander Dekker allemaal goed verlopen.

Draagvlak
Achter de juridische strijd speelt een cruciale vraag: is er onder leraren in Nederland draagvlak voor het lerarenregister? In de brief van BON wordt geciteerd uit het rapport ‘Tijd voor Onderwijs’ van de commissie-Dijsselbloem (2008): Overeenstemming met het onderwijsveld werd bereikt met de beroepsvertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zij leken daarbij dichter bij de politiek te staan, dan bij hun eigen achterban. Juist dit verwijt treft de Onderwijscoöperatie: staan de vertegenwoordigers van de leraren inmiddels dichter bij het ministerie dan bij de eigen achterban?

Lees ook: Registerparlement: verkiezingsuitslag bekend