Kwaliteitsafspraken mbo: eerste tussenstand

De kwaliteitsafspraken in het mbo lijken tot positieve resultaten te leiden. Met name bij lopende thema’s als professionalisering, voortijdig schoolverlaten en taal & rekenen hebben de scholen vooruitgang geboekt.

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken. Deze rapportage, getiteld ‘MBO dat werkt’, is gebaseerd op de tussenrapportages die de scholen hebben opgesteld en de gesprekken die MBO in Bedrijf hierover met de scholen heeft gevoerd. In de rapportage wordt opgemerkt dat de tussenstand slechts betrekking heeft op het eerste halfjaar van het arrangement kwaliteitsafspraken. ‘Om het mbo duurzaam op een hoog kwaliteitsniveau te brengen is het zaak de ambities en doelstellingen daadwerkelijk te realiseren’, zo stelt de rapportage.

Studiewaarde
Volgens de rapportage boeken de scholen vooral resultaten bij lopende thema’s als professionalisering, voortijdig schoolverlaten en taal & rekenen. Bij nieuwe thema’s als studiewaarde en excellentie is de voortgang veel minder duidelijk. De rapportage constateert dat veel scholen nog niet actief sturen op studiewaarde, onder andere vanwege twijfel over de betrouwbaarheid van het rekenmodel. MBO in Bedrijf adviseert de scholen wel de indicator voor studiewaarde een eerlijke kans te geven. Een grondige en objectieve evaluatie is na de eerste ervaringen noodzakelijk.

Excellentie
Ook ten aanzien van excellentieprogramma’s zijn veel mbo-scholen nog zoekende: ‘Een uitgewerkte visie op excellentie ontbreekt in veel scholen nog.’ Toch is MBO in Bedrijf optimistisch over de toekomst van het excellentiebeleid: bijna alle scholen zijn ermee aan de slag en veel studenten zijn enthousiast. Maar om excellentiebeleid in het mbo een stevige plek te geven is gewoon meer tijd nodig.

Lees hier de volledige rapportage over de voortgang van de kwaliteitsafspraken

Lees ook: Kwaliteitsafspraken mbo blijven ongewijzigd