Kwaliteitsafspraken: mbo-scholen zijn in vol bedrijf

Het werken met kwaliteitsafspraken heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken in het mbo MBO: in vol bedrijf.

De kwaliteitsafspraken, die als doorlooptijd de periode 2015 – 2018 hebben, zijn een uitwerking van het Bestuursakkoord dat de minister in de zomer van 2014 heeft gesloten met de MBO Raad. De rapportage heeft betrekking op de periode maart 2016 tot maart 2017. Volgens de rapportage zijn thema’s als voortijdig schoolverlaten, professionalisering en taal & rekenen grotendeels in de reguliere kwaliteitscyclus van de scholen opgenomen. Voor deze thema’s neemt de meerwaarde van de kwaliteitsafspraken af. Wel zijn veel scholen door het kwaliteitsplan bewuster gaan monitoren en bijsturen.

Studiewaarde
De rapportage is kritisch over de indicator voor ‘studiewaarde’. Volgens deze methodiek worden scholen die erin slagen om leerlingen een diploma te laten behalen op een hoger niveau dan op basis van de vooropleiding verwacht mag worden, beloond met extra geld. Het blijkt voor scholen echter erg moeilijk om te sturen op verbetering van de studiewaarde. Volgens de rapportage worstelen de meeste scholen ermee. MBO in Bedrijf pleit er dan ook voor deze vorm van prestatiebeloning aan te passen.

Excellentie
Ronduit positief is de rapportage over de ontwikkelingen op het gebied van excellentieonderwijs. Volgens de rapportage is ‘de beer los’ en wil ‘de beer niet meer terug in zijn kooi’. Bijna alle scholen zijn inmiddels enthousiast aan de gang met excellentieprogramma’s. Ook hebben scholen elkaar gevonden in een landelijk excellentienetwerk dat zich inzet voor professionalisering en kennisdeling. MBO in Bedrijf pleit ervoor om ook na 2018 excellentieonderwijs in het mbo te blijven stimuleren.

Aanbevelingen
De rapportage sluit af met enkele aanbevelingen aan de minister en aan de scholen. MBO in Bedrijf beveelt onder andere aan om bij toekomstige kwaliteitsafspraken scholen meer ruimte te geven om zelf thema’s te agenderen, in samenwerking met partners in de regio. Tevens adviseert MBO in Bedrijf de scholen te bezien of voor de resterende jaren (2017-2019) zinvol is de huidige afspraken te actualiseren.

De MBO Academie organiseert op maandag 30 oktober een netwerkbijeenkomst over de voortgangsrapportage.

Lees ook:
Kwaliteitsafspraken ondersteunen verbetering onderwijs
Kwaliteitsafspraken mbo: eerste tussenstand