‘Laat scholen zelf kwaliteitsafspraken maken’

?????????????????????????????????????????????

Scholen kunnen het beste zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsafspraken die zij maken met stakeholders in de regio. Dat concludeert de commissie-Slob in een rapport over ervaringen met kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs.

In het rapport Kwaliteit door dialoog zijn de prestatieafspraken in het hbo onder de loep genomen. Het beknopte rapport, geschreven op verzoek van de Vereniging Hogescholen, blikt terug op de in 2012 gemaakte afspraken. Volgens de commissie hebben de prestatieafspraken zeker positieve effecten gehad. De afspraken hebben voor focus gezorgd en hebben scholen geholpen hun ambities aan te scherpen. Dankzij het onderling vergelijken van prestaties hebben de hogescholen hun eigen processen kunnen verbeteren.

Geen financiële prikkels
In het rapport wordt ook geconcludeerd dat veel bestuurders de financiële prikkels die aan de systematiek van prestatieafspraken zijn gekoppeld minder waarderen. Zij beschouwen deze werkwijze zelfs als een principiële breuk met het uitgangspunt van de autonome school.

Bottom up
Volgens de commissie is het goed om in de toekomst vast te houden aan het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering. Afspraken hierover zouden in de toekomst echter meer bottom up gemaakt moeten worden, door de scholen zelf in afstemming met de regionale stakeholders. Bovendien zouden de afspraken geen financiële consequenties meer moeten hebben. Scholen moeten wel goed verantwoording afleggen over het budget dat zij krijgen voor kwaliteitsverbetering.

Horizontale dialoog
Het rapport is op 19 januari aangeboden aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De Graaf was positief over de hoofdlijn van het rapport: ‘Het voeren van de horizontale dialoog creëert betrokkenheid en zorgt voor een breed draagvlak. Hogescholen maken keuzes die bij de eigen context passen en zullen zich zeker verantwoorden over hun prestaties.’ Volgens De Graaf kan het volgende kabinet hierop voortbouwen en aan hogescholen de ruimte gegeven om horizontale kwaliteitsafspraken te maken.

Er is ook nog een tweede commissie, ingesteld door de minister, die de prestatieafspraken in het hoger onderwijs evalueert.

Lees ook: Meerdere commissies evalueren prestatieafspraken hbo