Langjarige impuls voor onderwijs in burgerschap

Om het burgerschapsonderwijs in het mbo op een hoger plan te brengen hebben de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs samen een ‘burgerschapsagenda’ ontwikkeld. Doel is onder andere om een instrument te ontwikkelen waarmee scholen burgerschapscompetenties kunnen meten.

Tot de opdracht van mbo-scholen behoort naast het aanleren van vakvaardigheden ook de vorming van leerlingen tot volwaardige burgers. Bij dat burgerschapsonderwijs gaat het bijvoorbeeld om kennis over het functioneren van de democratische rechtsstaat en de grondwet. Uit onderzoek is gebleken dat scholen niet altijd goed raad weten met het burgerschapsonderwijs. Sommige scholen hebben moeite om tot een goed onderwijsaanbod te komen. Minister Bussemaker zegde daarom onlangs toe om scholen te gaan ondersteunen bij het burgerschapsonderwijs.

Onderzoek
Deze ondersteuning is er nu in de vorm van een ‘Burgerschapsagenda’, opgesteld door de MBO Raad en het ministerie van OCW. Het gaat om een brede agenda, met een doorlooptijd tot minimaal eind 2021. Het is de bedoeling dat in het kader van deze agenda allereerst onderzoek gedaan gaat worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de vraag of er gemeenschappelijke uitgangspunten benoemd kunnen worden voor burgerschapsonderwijs in het mbo. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is burgerschapscompetenties te meten. De resultaten van dit onderzoek kunnen scholen gebruiken bij de doorontwikkeling van het onderwijs. Iedere school mag daaraan uiteraard een eigen invulling geven.

Netwerk
In het kader van de Burgerschapsagenda zal ook gewerkt worden aan de ontwikkeling van een passend curriculum en aan professionalisering van docenten. De concrete ondersteuning voor scholen wordt gecoördineerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van scholen en het ministerie. Het al langer bestaande Netwerk Burgerschap kan daarnaast op financiële ondersteuning rekenen tot tenminste eind 2021. In de agenda wordt gesproken over ‘een proces van jaren’. Het zal dus enige tijd duren voordat de effecten van de inzet vanuit de Burgerschapsagenda op de scholen zichtbaar zijn.

Lees hier de toespraak die minister Bussemaker hield bij de ondertekening van de Burgerschapsagenda.

Lees ook: Grip nodig op kwaliteit burgerschapsonderwijs