‘Leraren moeten zelf werken aan organisatie beroepsgroep’

Minister Slob (OCW) hoopt dat de aandacht voor professionalisering van leraren ook na het wegvallen van het lerarenregister behouden blijft. Maar de vorming van sectorale beroepsgroepen laat hij over aan de leraren zelf.

In een Kamerbrief gaat minister Slob uitgebreid in op het advies van Alexander Rinnooy Kan over de manier waarop leraren zich het beste kunnen organiseren. Uit de tragische geschiedenis van het lerarenregister en de Onderwijscoöperatie kan volgens Slob de conclusie getrokken worden dat beroepsgroepvorming niet van bovenaf gestuurd moet worden. Hij vindt het van belang dat leraren zich sectoraal organiseren, maar zal zich hier niet rechtstreeks mee bemoeien. Het advies van Rinnooy Kan om per sector ‘informateurs’ aan te stellen, volgt hij dan ook niet op. ‘De overheid dient beroepsgroepvorming niet van bovenaf te regisseren’ , schrijft Slob. ‘Ik hoop van harte dat leraren zelf deze handschoen oppakken.’

Portfolio

Volgens Slob kan het lerarenportfolio, een laatste overblijfsel van het lerarenregister, een belangrijk hulpmiddel zijn voor leraren die werken aan professionalisering. De grote meerwaarde van dit portfolio is volgens Slob dat de regie ligt bij de leraar en niet – zoals in het bekwaamheidsdossier – bij het schoolbestuur.

Inspectie

Slob sluit zich aan bij de opvatting van Rinnooy Kan dat ook schoolbesturen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van professionalisering. Volgens Slob mag van schoolbesturen verwacht worden dat zij jaarlijks verantwoording afleggen over hun strategisch personeelsbeleid en de middelen die zij hiervoor beschikbaar stellen. Slob wil hiervan een ‘deugdelijkheidseis’ maken, zodat de Inspectie toezicht kan houden.

Cao op orde

In de brief betoogt Slob dat de randvoorwaarden in de cao’s – ook die van het mbo – op orde zijn. De cao’s bevatten voldoende mogelijkheden voor docenten om te werken aan professionalisering. Vaak wordt het jaarlijkse beschikbare budget echter niet volledig besteed. Slob hoop dat de vertegenwoordigers van leraren in medezeggenschaps- en ondernemingsraden de komende tijd gebruik gaan maken van hun bevoegdheid om het professionaliseringsbeleid van scholen mede te bepalen.

Lees hier de brief met de reactie van minister Slob op het advies ‘Verkenning Leraren’

Lees ook: Rinnooy Kan: Lerarenregister voorlopig niet aan de orde