Maak lerarenregister mbo-proof!

De MBO Raad roept minister Bussemaker op het lerarenregister mbo-proof te maken. Het wetsvoorstel voor het verplichte lerarenregister houdt nu te weinig rekening met de specifieke kenmerken van het mbo.

De MBO Raad vraagt in de eerste plaats aandacht voor de positie van zij-instromers. Anders dan het voortgezet en primair onderwijs is het middelbaar beroepsonderwijs voor een groot deel afhankelijk van de instroom van docenten uit het bedrijfsleven. Deze docenten brengen een schat aan beroepservaring in en zijn op dit moment volwaardig lid van de onderwijsteams in het mbo. De MBO Raad pleit ervoor deze zij-instromers een volwaardige plek te geven in het lerarenregister.

Instructeurs
De MBO Raad pleit verder voor een volwaardige rol van de in het beroepsonderwijs zo belangrijke instructeurs en praktijkassistenten. Ook deze leden van het onderwijsteam moeten de mogelijkheid krijgen hun bekwaamheid te onderhouden. Het register zou voor deze beroepsgroepen aparte kamers moeten bevatten. De MBO raad wijst erop dat deze afspraak ook in het Nationaal Onderwijsakkoord is gemaakt.

Professionele ruimte
De MBO Raad heeft ook moeite met de manier waarop de professionele ruimte van de docent in het wetsvoorstel wordt omschreven. Deze ruimte moet in het mbo altijd gezien worden in het kader van het onderwijsteam, zoals dit ook vastgelegd is in het Professioneel Statuut uit 2009.

Werkgevers
Ten slotte vraagt de MBO Raad aandacht voor de rol van de werkgever bij het lerarenregister. Uiteindelijk is de werkgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom noodzakelijk dat de werkgever het register kan inzien.

Eerder pleiten ook al de mbo-docenten voor aanpassing van het wetsvoorstel aan de specifieke eisen die het mbo stelt.