Dijkgraaf wil doorstroom naar hbo verbeteren

Om het studiesucces van mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo te verbeteren, krijgen scholen meer mogelijkheden om doorlopende leerroutes in te richten. Op die manier moet de uitval van mbo-studenten in het hbo met minstens tien procent dalen.

Ongeveer de helft van alle mbo 4-gediplomeerden stroomt daar naar het hbo. Jaarlijks gaat het om zo’n 40.000 studenten. De uitval onder deze doorstromers is echter hoog, gemiddeld gaat het om zo’n twintig procent. Ongeveer een gelijk percentage switcht na het eerste jaar van studie. Minister Dijkgraaf heeft de ambitie de doorstroom tussen mbo en hbo substantieel te verbeteren. De minister streeft, zo blijkt uit de beleidsbrief over hoger onderwijs, naar een daling van de uitval met minimaal tien procent. Ook moet de studenttevredenheid gaan stijgen. Om scholen te helpen deze resultaten te behalen, stelt Dijkgraaf een subsidiebedrag ter beschikking van twintig miljoen per jaar.

Herontwerp

De verbetering van de doorstroom tussen mbo en hbo moet regionaal vorm krijgen. Scholen kunnen subsidie aanvragen om het bestaande onderwijsprogramma beter in te richten op doorstroming. Naast doorlopende leerroutes gaat het om een doorlopend LOB-programma. Met de subsidie kunnen scholen aan de slag met het herontwerp van opleidingen.

Flexibiliteit

Minister Dijkgraaf hoopt dat de vernieuwing van de opleidingen ook een bijdrage kan leveren aan het opleiden van vakmensen voor de snel veranderende arbeidsmarkt. Scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs kunnen samen de opleidingen meer flexibel en vraaggericht inrichten.

Convenant

De wens om de doorstroom tussen mbo en hbo te verbeteren is niet nieuw. Zo sloten de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen in 2019 een convenant over een optimale aansluiting. Ook toen werd onderstreept dat deze aansluiting vooral regionaal vorm moet krijgen. De laatste jaren hebben mbo-scholen onder andere keuzedelen ontwikkeld die studenten voorbereiden op de overstap naar het hbo.

Lees hier de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

Lees ook: Convenant om doorstroom mbo-hbo verder te verbeteren