Ministerie blijft investeren in betere loopbaanbegeleiding

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO van start gegaan. Dit project richt zich op de ondersteuning van scholen bij de inrichting van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Speciale aandacht gaat uit naar de overgang tussen vmbo en mbo.

Al sinds 2011 wordt binnen het mbo in de vorm van stimuleringsprojecten hard gewerkt om de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob) van studenten te verbeteren. De opbrengsten en ervaringen van deze projecten werden begin 2016 ondergebracht in het Servicepunt Loopbaanoriëntatie, waar scholen terecht kunnen met alle vragen over loopbaanoriëntatie- en begeleiding.

Sectoroverstijgend
Als opvolger van dit Servicepunt gaat het Expertisepunt nu sectoroverstijgend opereren. De dienstverlening zal worden ingericht conform de drie actielijnen die door het ministerie van OCW zijn genoemd in de Kamerbrief van 28 september 2016:
• deskundige loopbaanoriëntatie en –begeleiding;
• betere samenwerking bij de onderwijsovergangen;
• betere informatie over het beroepenveld en vervolgonderwijs.

Gelijke kansen
Van een kwalitatief betere loopbaanbegeleiding profiteren alle studenten. Toch blijkt uit onderzoek dat studenten van hoogopgeleide ouders makkelijker hun weg vinden en meer kansen krijgen dan studenten met laaggeschoolde ouders. Voor de laatste groep betekent dit dat ze tijdens hun loopbaantraject meer ondersteuning nodig hebben. Het ministerie onderkent dit probleem en is daarom tegelijkertijd het project ‘Gelijke kansen – LOB’ gestart. Het doel van dit project is jongeren extra te ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze, het vinden van een stageplaats en het zoeken van werk na afronding van de opleiding.

Alliantie
In oktober 2016 werd de Gelijke Kansen Alliantie gestart, die voor alle studenten kansengelijkheid nastreeft. Binnen deze Alliantie is loopbaanoriëntatie dus een belangrijk speerpunt. Zo werd er op 13 juni jongstleden een bijeenkomst georganiseerd ‘LOB en Gelijke Kansen’. Beide projecten over loopbaanbegeleiding lopen tot eind 2019. Deze zomer werken de VO-raad en MBO Raad hard om alle beschikbare informatie op een nieuwe website te presenteren. Tot die tijd is de informatie nog te vinden op www.lob4mbo.nl. Begin september worden scholen verder geïnformeerd.