Nieuwe, kortdurende cao voor het mbo

De MBO Raad en de onderwijsvakbonden hebben een akkoord bereikt over een cao met een looptijd van een jaar. Alle medewerkers krijgen naast een loonsverhoging van bijna 3,5% een uitkering van ruim 800 euro. Voor het uitzoeken van meer ingewikkelde zaken wordt een commissie ingesteld.

Het akkoord kan daarmee een tussen-cao genoemd worden. De gemaakte afspraken hebben alleen betrekking op de arbeidsvoorwaarden. De salarissen worden per 1 juli 2020 verhoogd met 3,35%. Daarnaast ontvangt iedere medewerker die op 1 juli 2020 in dienst is een eenmalige uitkering van bruto 825 euro. Voor parttimers geldt een lager bedrag, naar rato van de omvang van het dienstverband. In het hbo werd onlangs een vergelijkbaar akkoord gesloten.

Salarismix

De nieuwe afspraken hebben een looptijd tot 15 mei 2021. Er kan daarom gesproken worden van een tussen-cao. Meer ingewikkelde zaken, zoals de salarismix – de verdeling van docenten over de diverse loonschalen – , worden doorgeschoven naar een commissie. Het komende jaar gaat deze werkgroep, bestaande uit vier personen namens de schoolbestuurders en vier personen namens de medewerkers, zich buigen over onderwerpen als het carrièreperspectief van de docent en de salarisstructuur. De inzet van de vakbonden daarbij is duidelijk. Tamar van Gelder van de AOb: ‘Een carrière in de klas moet beter mogelijk worden. Dat kan bijvoorbeeld door een LC-functie voor elke docent bereikbaar te maken. Nu komen docenten vooral buiten de klas terecht als ze willen doorgroeien, doordat ze managementtaken op zich nemen.’

Functiewaardering

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar het functiewaarderingssysteem FUWA-MBO. Al in de vorige cao was afgesproken om te onderzoeken of het systeem gemoderniseerd moet worden. Volgens de onderhandelaars is dit inderdaad het geval. De werkgroep gaat nu verkennen op welke manier het verouderde systeem vernieuwd moet worden. Afspraken daarover moeten in een volgende cao terechtkomen.

Positief advies

De onderhandelaars leggen het akkoord voor aan hun achterban, met een positief advies. Tamar van Gelder: ‘Dit was voor nu het maximaal haalbare, we wilden dat het geld naar de werkvloer gaat. Mbo-instellingen hebben op dit moment geen tijd en ruimte om grote veranderingen door te voeren. Medewerkers en besturen moeten zich volledig kunnen focussen op het onderwijsproces.’ CNV Onderwijs onderhandelaar Floor Provoost is eveneens content: ‘We zijn blij dat we in korte tijd tot een goed resultaat zijn gekomen. Het zou niet passend zijn om de medewerkers in het mbo lang in het ongewisse te laten. Ze zien nu op de loonstrook van juli het resultaat.’ Ook de MBO Raad is tevreden. Frank van Hout, nog tot 1 juli waarnemend voorzitter: ‘Er liggen prima afspraken. We zetten er vaart achter zodat de salarisverhogingen snel concreet zichtbaar zijn.’

Lees hier het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao

Lees ook: Te veel docenten in laagste salarisschaal