Nieuwe rekeneisen vanaf 1 augustus 2022 van kracht

Vanaf 1 augustus 2022 zullen de nieuwe rekeneisen in het mbo van kracht zijn. Komt aan een jarenlange soap over rekenen in het mbo een einde?

Bij de nieuwe rekenaanpak gelden er straks aparte rekeneisen voor studenten op de mbo-niveaus 2, 3 en 4. Voorheen kende het mbo twee rekenniveaus: referentieniveau 3F voor opleidingen op niveau 4 en 2F voor de andere mbo-niveaus. In de toekomst wordt er dus qua rekenniveau onderscheid gemaakt tussen de opleidingen op mbo-niveau 2 en 3. Er is sprake van herijkte rekeneisen, maar de eisen blijven gebaseerd op de nationale referentieniveaus die door de commissie-Meijerink in 2008 zijn ontwikkeld. De nieuwe eisen zijn afgeleid van deze referentieniveaus of vormen een selectie hiervan.

Entreeopleiding

Voor de entreeopleiding zijn geen aparte rekeneisen geformuleerd. Op dit niveau wordt de school slechts geacht het rekenniveau van de student in beeld te brengen. Bij doorstroming naar niveau 2 is dan duidelijk met welk rekenniveau de student instroomt.

Instellingsexamens

In de nieuwe aanpak wordt niet meer gewerkt met centrale examinering. Scholen kunnen via eigen examens het rekenniveau van de studenten vaststellen. De mbo-sector heeft afgelopen september een coöperatie opgericht die digitale rekenexamens gaat ontwikkelen. Een voormalig medewerker van Cito, Erik Degen, is sinds 1 november 2020 directeur van deze coöperatie.

Meetellen

Het rekenexamen gaat vanaf 1 augustus 2022 meetellen voor de diplomering. Studenten die dat jaar starten met hun mbo-opleiding krijgen hier mee te maken. Studenten moeten dan voor rekenen minimaal een 5 halen, op voorwaarde dat zij voor Nederlands (en voor niveau 4 ook voor Engels) een 6 halen. Met de nieuwe rekeneisen voldoet het kabinet op de valreep aan een belangrijk voornemen uit het coalitieakkoord: de introductie van beroepsgericht rekenen in het mbo. De aanpassing van de regelgeving is nu vrijgegeven voor internetconsultatie. De hoop is dat met de nieuwe rekenaanpak de motivatie bij studenten en docenten zal toenemen.

Tot 2 april kan iedereen reageren op het voorstel via internetconsultatie

Lees ook: Nieuwe referentieniveaus voor rekenen