Meldpunt discriminatie stages in Nijmegen

De gemeente Nijmegen gaat een meldpunt Stageplekken instellen. Jongeren die zich gediscrimineerd voelen bij hun sollicitatie naar een stageplek, kunnen hier een klacht indienen.

De gemeente stelt het meldpunt in naar aanleiding van onderzoeksresultaten die het Kennisplatform Integratie en Samenleving onlangs naar buiten bracht. Hieruit bleek dat veel bedrijven liever geen allochtone jongeren aannemen. Met name in het midden- en kleinbedrijf is discriminatie een probleem, en dan vooral in de detailhandel, horeca, mode, administratie en techniek. In sectoren die meer in de sociale hoek zitten, zoals zorg & welzijn, komt discriminatie minder vaak voor. Vooral meisjes met een hoofddoek en jongens van Marokkaanse afkomst moeten het ontgelden. Zij vallen bij het solliciteren naar een stageplek dan ook regelmatig buiten de boot.

Klacht
Met het meldpunt hoopt de gemeente Nijmegen dat het aantal gevallen van discriminatie bij stages daalt. Als iemand bij het solliciteren naar een stageplek het vermoeden heeft te worden gediscrimineerd omdat hij geen Nederlandse achtergrond heeft, kan hij een klacht indienen bij het meldpunt. Vervolgens onderzoekt het Bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid of de melding gegrond is. Is de melding inderdaad terecht, dan neemt de gemeente maatregelen.

Ook minister Bussemaker heeft onlangs maatregelen afgekondigd om discriminatie bij het vinden van een leerwerkplek te voorkomen.