Onderwijsraad: ‘Gebruik NLQF niet voor private markt’

De Onderwijsraad adviseert het Nederlandse kwalificatiekader NLQF niet in te zetten voor opleidingen in de private sector. Alleen formele kwalificaties zouden wettelijk ingeschaald moeten worden.

Op verzoek van minister Van Engelshoven heeft de Onderwijsraad zich gebogen over het wetsvoorstel waarmee het Nederlands kwalificatiekader NLQF een wettelijke grondslag krijgt. Een concept-wetvoorstel hiervoor is al in 2015 opgesteld. Sindsdien is het echter stil geworden. Ter opfrissing van het geheugen: het Nederlandse kwalificatiekader NLQF is afgeleid van het ‘European Qualifications Framework’ (EQF). De bedoeling van dit kwalificatiekader is om het mogelijk te maken opleidingen in de hele Europese Unie te vergelijken. Dit moet de arbeidsmobiliteit binnen Europa, een grote wens van de Europese Unie, ondersteunen. Alle Nederlandse bekostigde opleidingen zijn automatisch ingeschaald, van niveau 1 (de entreeopleiding) tot niveau 8 (de PhD-graad).

Private opleidingen

Een belangrijke taak van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is het inschalen van niet-gereguleerde opleidingen. Inmiddels zijn zo’n 65 private opleidingen ingeschaald, bijvoorbeeld de opleiding ‘Trainer-coach’ van het NOC*NSF of de officiersopleiding van de Marechaussee. Door ook dit soort opleidingstrajecten in te schalen, wordt leven lang ontwikkelen bevorderd. De Onderwijsraad adviseert echter om het inschalen van deze niet-gereguleerde opleidingen geen wettelijke status te geven. Als de inschaling van dergelijke opleidingen wettelijk geregeld wordt, zal dat volgens de raad tot allerlei misverstanden kunnen leiden. De indruk kan bijvoorbeeld gewekt worden dat de overheid private leertrajecten erkent of een oordeel geeft over de kwaliteit ervan. Formele kwalificaties zouden hierdoor aan waarde kunnen inboeten.

Diploma’s

Voor het overige is de Onderwijsraad wel positief over het wetsvoorstel. Het is volgens de raad goed dat het NLQF-niveau verplicht gemeld gaat worden op alle diploma’s (voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs). De raad is van mening dat private opleidingen van belang zijn voor leven lang ontwikkelen, maar adviseert de minister om hiervoor andere instrumenten in te zetten dan het NLQF.

Lees hier het advies van de Onderwijsraad

Lees ook: Wetsvoorstel NLQF komt niet van de grond