Passend onderwijs: veel studenten missen nog ondersteuning

De meerderheid van de mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte krijgt de begeleiding die ze nodig hebben. Tegelijkertijd geeft een derde van deze studenten aan ondersteuning te hebben gemist. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de ‘Monitor passend onderwijs in het mbo’.

Volgens de monitor heeft maar liefst een derde van de studenten in het mbo extra hulp nodig om de opleiding succesvol te doorlopen. Het kan hier gaan om studenten met een handicap of chronische ziekte, maar ook om jongeren met financiële problemen of een gebrek aan een stabiele thuissituatie. Sinds 2020 loopt de Verbeteragenda passend onderwijs mbo (2020-2025). De monitor volgt de ontwikkeling van deze verbeteragenda.

Tevreden

Uit de monitor blijkt dat mbo-scholen behoorlijk actief zijn op het gebied van passend onderwijs. Minister Dijkgraaf schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat passend onderwijs ´geworteld´ is in het mbo en dat het mbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte goed toegankelijk is. Maar nog niet alle studenten krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben. Ongeveer een derde van de studenten met zo´n behoefte geeft aan ondersteuning te hebben gemist. Uit de JOB-monitor kwam eerder al een vergelijkbaar beeld naar buiten. Minister Dijkgraaf noemt dit ´zorgelijk´.

Informatie

Een specifiek punt van zorg betreft de informatievoorziening over studeren met een ondersteuningsbehoefte. Volgens de monitor weet maar de helft van de studenten met zo´n behoefte bij wie ze terecht kunnen met vragen over ondersteuning. Volgens minister Dijkgraaf moeten alle mbo-scholen zorgen voor eenvoudig vindbare informatie over dit onderwerp. Daarom heeft de minister gevraagd aan het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) om een actieplan informatievoorziening op te stellen. Vooruitlopend hierop heeft het ECIO al een checklist opgesteld waarmee scholen hun website kunnen verbeteren.

Afspraken

Scholen zijn verplicht om de afspraken over extra ondersteuning schriftelijk vast te leggen. Dat gebeurt nog lang niet altijd. Volgens de monitor zijn maar bij een derde van de studenten met een ondersteuningsbehoefte afspraken gemaakt over de begeleiding. Daarvan zijn maar bij een derde de afspraken ook schriftelijk vastgelegd. Op dit punt verwacht de minister bij de komende meting een sterk verbeterd beeld te zien, want: ‘goede ondersteuning begint met goede afspraken, die voor docenten duidelijk en vindbaar zijn’.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over de monitor passend onderwijs mbo

Lees ook: Verbetering passend onderwijs in mbo noodzakelijk