Pilot: extra begeleiding bij start op de arbeidsmarkt

Binnenkort starten acht pilots om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. In deze pilots krijgen studenten met een entree- of mbo 2-diploma na afloop van hun opleiding nog twee jaar begeleiding bij hun start op de arbeidsmarkt. De pilots lopen in ieder geval door tot oktober 2020.

In de pilots gaan gemeenten en mbo-scholen samenwerken met werkgevers en leerbedrijven om kwetsbare jongen meer kansen te bieden duurzaam aan het werk te gaan. Voor deze pilots zijn ongeveer twintig plannen ingediend bij het ministerie van OCW. Een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, Ingrado en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en OWC, heeft uit deze aanmeldingen acht initiatieven gekozen om onderdeel uit te maken van de pilots. De uitverkoren aanmeldingen ontvangen begeleiding. Onderzoekers gaan de pilots bestuderen, zodat ook andere regio’s kunnen profiteren van de inzichten die de proef oplevert.

Deelnemen aan leercirkel
Bovendien kunnen alle partijen die een rol spelen bij de begeleiding van deze groep jongeren – mbo-scholen, gemeenten, werkgevers, instellingen – deelnemen aan de ‘leercirkel’. Dit is een landelijk netwerk waarin zij van elkaar leren. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij de regionale mbo-accountmanager van het ministerie van OCW. De pilots zijn opgezet naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerleden Kwint en Özdil van begin 2018.

Weer in de schoolbanken
Een tweede reeks pilots voor kwetsbare jongeren staat nog in de steigers. Dit project moet jongeren van achttien jaar en ouder die geen startkwalificatie hebben, niet naar school gaan en niet werken, stimuleren weer in de schoolbanken te gaan zitten. Dit project hangt samen met het voornemen van het kabinet om een kwalificatieplicht in te voeren.