Populariteit Associate degree-opleidingen blijft groeien

Het aantal studenten dat een Associate degree-opleiding volgt, blijft doorgroeien. Dit schooljaar volgen meer dan 20.000 studenten deze verkorte hbo-opleiding.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vereniging Hogescholen. Uit de cijfers blijkt dat corona de afgelopen twee jaar een grote invloed heeft gehad op de instroom van studenten. Vorig jaar leidde de pandemie tot een ongekende stijging van de instroom in het hbo. Automatisch leidt dit in het huidige studiejaar tot een relatieve afname. Het is daarom zinvol om te kijken naar het gemiddelde van de cijfers over 2020 en 2021. Dan blijkt dat het aantal gestarte studenten met zo’n 119.000 ruim 5% hoger lag dan in 2019.

Instroom uit mbo

De cijfers over de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo laten eenzelfde beeld zien. In 2020 steeg dit aantal sterk: van 35.000 doorstromers in 2019 naar 39.000 in 2020. In 2021 is dit aantal weer gedaald tot 36.500. Als we ook hier naar het gemiddelde over de jaren 2020/2021 kijken is er in vergelijking met 2019 een stijging van ruim 7%. Het absolute aantal doorstromers uit het mbo kent een voortdurende stijging sinds 2015, toen er 29.000 mbo’ers doorstroomden naar het hbo. Gemiddeld was deze doorstroom de laatste twee jaar bijna 38.000.

Populaire studies

Als we naar de gemiddelde instroom kijken over de jaren 2020 en 2021 zien we in vergelijking met 2019 vooral een stijging van het aantal studenten bij de opleidingen rechten (+19.4%), de Pabo (+16,9%) en de opleiding tot verpleegkundige (+14,1).

Associate degree

De instroom bij de Associate degree-opleidingen steeg over de jaren 2020 en 2021 ten opzichte van 2019 met bijna 20%. Het totaal aantal inschrijvingen voor Associate degree-opleidingen blijft ook sterk stijgen. Sinds 2017 is dat aantal gestegen van 9.000 tot ruim 20.000 op dit moment. Door de groeiende instroom is er ook een flinke groei te zien bij het aantal behaalde Associate degree-diploma’s. Dat waren er in 2021 maar liefst 1.008 meer dan in 2020 ( een stijging van bijna 29 procent).

Bekijk alle cijfers op de factsheet van de Vereniging Hogescholen

Lees ook: Sterke groei doorstroom mbo’ers naar hbo