Rekenagenda moet studenten bij de les houden

Een nieuw mbo-rekenplan moet ervoor zorgen dat studenten gemotiveerd blijven hun rekenvaardigheid te verbeteren. Rekendocenten kunnen de komende tijd aanspraak maken op extra ondersteuning.

Het al enige tijd geleden aangekondigde rekenplan is nodig omdat sinds het uitstel van de rekentoets de motivatie van leerlingen en rekendocenten onder druk staat. In een Agenda rekenonderwijs, ondertekend door de mbo-scholen, de vo-scholen, studentenorganisaties en de bewindslieden, zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van goed rekenonderwijs. Doel is onder andere om studenten te laten zien waarom rekenen belangrijk is in hun beroep. De MBO Raad wil hiertoe samen met scholen een systematiek ontwikkelen voor beroepsrelevante rekenlessen. Ook wordt er voor studenten een flyer ontwikkeld over het belang van rekenvaardigheden.

Rekenbewijs
Voorlopig telt het resultaat op de rekentoets nog niet mee voor het behalen van het diploma. Studenten die goed scoren op de toets, krijgen echter wel een extra bewijsstuk bij hun diploma. Dit ‘rekenbewijs’ wordt de komende tijd ontwikkeld.

Nascholing
Rekendocenten kunnen volgens de agenda de komende tijd rekenen op extra ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van didactische aanpakken. Hoe om te gaan met verschillende doelgroepen? De scholingsbehoefte van rekendocenten wordt op dit moment in beeld gebracht. Doel is dat iedere rekendocent die hieraan behoefte heeft voor 2020 een scholingstraject krijgt aangeboden.

Onderzoekspraktijk
In het najaar van 2016 wordt een extra intensiveringstraject in het mbo georganiseerd. Het Steunpunt Taal en Rekenen mbo inventariseert op welke terreinen de mbo-scholen nog behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het gaat daarbij onder andere om kennisdeling. In afstemming met het Steunpunt gaat de beroepsvereniging van mbo-opleiders (de bvmbo) een ‘Onderzoekspraktijk rekenen’ opzetten. Via deze Onderzoekspraktijk wordt onderzocht welke rekenpraktijken succesvol zijn.

Lees ook: Rekenen op vmbo en havo nog niet op orde