Resultaten Techniekpact zijn ‘bemoedigend’

Het Techniekpact levert bemoedigende resultaten op. Maar om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren blijft extra inzet nodig. Met name de technische sector maakt werk van innovatie via het Regionaal Investeringsfonds.

Dat blijkt uit de tweede editie van de monitor Techniekpact, de derde voortgangsrapportage Techniekpact en het Monitorverslag Regionaal Investeringsfonds mbo. De monitors en de voortgangsrapportage werden vorige week door ministers Kamp (EZ), Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit gebeurde middels een Kamerbrief waarin de bewindsvoerders lieten weten dat ‘de algehele trend bemoedigend’ is. Maar de ‘inzet van het Techniekpact blijft nodig.’

Regionaal Investeringsfonds mbo
Wat betreft het mbo gaat de Kamerbrief in op het Regionaal Investeringsfonds mbo. Dit is een subsidieregeling van minister Bussemaker om door middel van publiek-private samenwerkingsverbanden (bij elk initiatief is minimaal 1 mbo-instelling betrokken die samen optrekt met het bedrijfsleven en/of regionale overheden) de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. De regeling is gestart in 2014 en heeft al enkele mooie opbrengsten opgeleverd, die terug te vinden zijn in het Monitorverslag Regionaal Investeringsfonds mbo. Daarbij gaat het niet alleen om niet tastbare opbrengsten als het trotse gevoel dat de samenwerking met de partners goed loopt (zoals bij de Zorgboulevard Roosendaal van ROC West Brabant en het Food & Proces Tech Campus van het Regio College), maar ook om concrete producten, zoals de regioprofielen die zijn ontwikkeld binnen het Masterplan MEI van ROC Zadkine, de eerste ervaringen met digitaal lesmateriaal door Summa en het Alfa College en het vormgeven van internationale samenwerking met Duitse bedrijven (Alfa College).

Innovatie
Het Monitorverslag laat, aldus de Kamerbrief, ‘nu al zien dat er in alle sectoren initiatieven ontstaan, maar dat juist de technische sector nadrukkelijk via het investeringsfonds werk maakt van innovatie en het verbeteren van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.’ Het Regionaal Investeringsfonds mbo loopt tot en met 2021.