Salarismix: scholen moeten plan maken voor inschaling medewerkers

In het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken moeten alle mbo-scholen een plan maken voor de inschaling van hun medewerkers. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht.

Vanaf 2024 ontvangen alle mbo-scholen weer geld in het kader van kwaliteitsafspraken. Om het geld te ontvangen moeten scholen dit jaar een kwaliteitsagenda opstellen. In deze agenda maken scholen bekend op welke manier zij de komende jaren het onderwijs willen verbeteren.

Werkagenda

De Werkagenda ‘Samen werken aan talent’ vormt de basis voor de kwaliteitsagenda’s van de scholen. Het is de taak van de scholen om de landelijke afspraken uit deze werkagenda te vertalen naar regionale kwaliteitsagenda’s. Drie prioriteiten staan daarbij centraal: ‘gelijke kansen’, ‘de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt’ en ‘kwaliteit, onderzoek en innovatie’. Per prioriteit zijn doelstellingen geformuleerd, die ook terugkeren in de kwaliteitsagenda’s van de scholen.

Aantrekkelijk

Onder de prioriteit ‘kwaliteit, onderzoek en innovatie’ valt de doelstelling ‘Werken in het mbo is en blijft aantrekkelijk’. In dat kader zijn scholen verplicht om een concreet plan te maken voor de inschaling van het onderwijspersoneel. Zij moeten daarbij aangeven welke criteria de school hanteert bij de doorstroom van salarisschaal LB naar LC of LD. Ook moeten zij aangeven hoeveel docenten kunnen doorstromen naar hogere schalen en in hoeverre daar ‘limiteringen’ bij zijn. Welke gevolgen heeft dat voor het ontwikkelperspectief van scholen?

Ondernemingsraad

Het plan dat de school maakt voor de inschaling van het personeel moet in samenspraak met de ondernemingsraad tot stand komen. Over de gehele agenda heeft de OR ook instemmingsrecht. Binnen de kwaliteitsafspraken is een ruim bedrag beschikbaar gesteld voor doorstroommogelijkheden van docenten. Het gaat om 142 miljoen euro per jaar, precies het bedrag dat sociale partners (vakbonden en MBO Raad) in het verleden vroegen om een goede salarismix mogelijk te maken. Met de scholen is afgesproken dat de randstadscholen een iets groter deel van deze middelen ontvangen. Deze scholen ontvingen al langer extra middelen voor een evenwichtige salarismix en zijn in dat kader langjarige verplichtingen aangegaan.

Planning

De scholen werken de komende maanden aan het opstellen van de werkagenda. De agenda moet uiterlijk 1 oktober 2023 worden ingediend. Scholen die dat willen, kunnen de agenda ook al voor zomer indienen. Voor deze scholen is de deadline 30 juni 2023.

Lees hier de Regeling kwaliteitsafspraken mbo met alle voorschriften voor de kwaliteitsagenda’s

Lees ook: Regeling salarismix mbo stopt per 1 januari 2024