Scholen aan de slag met verbetering beroepsprakijkvorming

De komende jaren werken bijna alle scholen aan de verbetering van hun beroepspraktijkvorming. Scholen die succes boeken, kunnen een financiële beloning tegemoet zien.

Het verbeteren van de beroepspraktijkvorming is een van de doelstellingen van de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen met de minister in 2014 hebben gemaakt. Voor deze verbetering is vanaf 2017 jaarlijks zo’n € 60 miljoen beschikbaar als ‘prestatiegebonden budget’. Aanvankelijk was het de bedoeling om voor de verdeling van deze middelen een objectieve monitor te ontwikkelen. Toen dat lastig bleek, is ervoor gekozen de scholen zelf verbeterplannen te laten maken. Het geld wordt nu verdeeld op basis van de resultaten die de scholen in 2017 en 2018 realiseren.

Analyse
De afgelopen maanden hebben 64 mbo-scholen een verbeterplan bpv opgesteld. De basis van ieder plan is een analyse van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Vervolgens zijn maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en beoogde resultaten geformuleerd. MBO in Bedrijf, de instantie die de verbeterplannen beoordeelt, heeft eind januari de minister geadviseerd alle 64 ingediende plannen goed te keuren. Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan, vertelt Suzanne van Kinderen van MBO in Bedrijf: ‘Na de eerste beoordeling van de plannen konden we er aanvankelijk maar twee goedkeuren. De overige plannen moesten in meer of mindere mate worden aangepast.’

Resultaten
Bij de beoordeling van de plannen heeft MBO in Bedrijf vooral gekeken naar de resultaten die scholen willen bereiken. Suzanne van Kinderen: ‘Scholen worden niet beloond voor plannen of maatregelen. Het moet om concrete resultaten gaan, bijvoorbeeld een hogere studenttevredenheid. Procesresultaten, zoals het implementeren van een nieuwe werkwijze, beschouwen wij niet als een resultaat. Daar zijn we behoorlijk streng op geweest.’

Wat viel verder op aan de plannen?
‘De scholen hebben over het algemeen scherpe analyses gemaakt van de kwaliteit van hun beroepspraktijkvorming. Ze hebben serieus de sterke en zwakke punten in beeld gebracht. De verbetermaatregelen die zij voorstellen hebben veelal betrekking op de begeleiding vanuit de school, de contactmomenten met de bedrijven, het geven van passende opdrachten en de ruimte die teams krijgen. Op basis van die maatregelen hopen de scholen de komende jaren betere resultaten te bereiken. Het gaat soms maar om kleine verbeteringen, bijvoorbeeld een gemiddeld tevredenheidscijfer dat stijgt van 6,5 naar 6,7 voor een beperkt aantal afdelingen. Maar ook kleine verbeteringen kunnen voor leerlingen veel uitmaken.’

Nu de plannen zijn afgerond, is het aan de scholen daadwerkelijk resultaten te laten zien. In het najaar van 2017 en het najaar van 2018 zal MBO in Bedrijf beoordelen in hoeverre scholen hierin zijn geslaagd.

Lees ook: Verbeterplan bpv moet kwaliteit stages verhogen