Techniekpact: er is volop gezaaid, maar de oogst blijft achter

Het Techniekpact is vijf jaar onderweg. Onlangs verscheen een nieuwe tussenrapportage met de stand van zaken. Er gebeurt veel. Op een aantal van de twaalf gestelde doelen zijn de resultaten ook bemoedigend. Maar de eindconclusie is dat het nog niet genoeg is.

Eerst het goede nieuws. Een belangrijk winstpunt is de politieke en maatschappelijke aandacht voor techniek. Die is verder toegenomen. Ook het probleembesef is gegroeid. Wekelijks luidt wel iemand in de media de noodklok over de nijpende tekorten van technisch geschoold personeel. Het probleem staat overal op de agenda en het aantal initiatieven om die tekorten aan te pakken groeit gestaag door. Aan ideeën geen gebrek.

Versnellen
Hoewel het goed gaat met het probleembesef, moet er nog veel gebeuren. De beeldvorming is positief beïnvloed, maar techniek lijkt nog steeds met een imagoprobleem te kampen. Mede daardoor kiezen nog steeds te weinig jongens en meiden voor techniek en er zijn te weinig docenten om hen te begeleiden. Duidelijk is dat de volgende stap, het versnellen van de aanpak, noodzakelijk is. Dit signaleert Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, eveneens in het voorwoord van de tussenrapportage: ‘Met het “Nationaal Techniekpact 2020 – Focus en versnellen” hebben alle partners afgesproken met elkaar kracht te zetten op een aantal urgente thema’s. Hierop kunnen, en moeten, we met elkaar het verschil maken. Het is nu tijd voor versnelling!’

Tekorten
Ondanks de goede wil en inzet van veel verschillende mensen op verschillende fronten, blijven de tastbare resultaten achter. Het tekort aan docenten is nog steeds groot. Terpstra ziet in het aantrekken van docenten uit de werkpraktijk een optie om het lerarentekort tegen te gaan. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 40% van de technici openstaat voor een baan in het onderwijs. Het tekort aan docenten gaat gepaard met de stagnatie van het aantal studenten dat voor techniek kiest. Het aantal gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur- en scheikunde binnen vmbo-gl (40%) en vmbo-tl (41%) is gelijk gebleven. Het aandeel leerlingen op havo/vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of natuur en Techniek is ook constant. De instroom in technische mbo-opleidingen laat ook geen groei zien. Op niveau 4 blijft het hangen op 27%, niveau 2 doet het iets beter met 32%.

Conclusie
Goede ideeën en plannen genoeg. Zoveel maakt de tussenrapportage duidelijk. Ook het probleembesef is inmiddels groot. De tekorten aan technisch geschoold personeel nu en in de (nabije) toekomst staan inmiddels hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het Techniekpact heeft ervoor gezorgd dat alle partijen die hier iets aan willen en kunnen doen bij elkaar zijn gebracht en elkaar beter weten te vinden. Dat is winst. Er is volop gezaaid, maar de oogst blijft helaas nog achter.

De tussenrapportage kun je downloaden via deze link.

Lees ook: Resultaten Techniekpact zijn ‘bemoedigend’