Toelatingsrecht moet mbo beter toegankelijk maken

Leerlingen die voldoen aan de vooropleidingseisen kunnen voortaan niet geweigerd worden door mbo-scholen. Dit toelatingsrecht is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de overstap van vmbo naar mbo moet verbeteren.

Om de overstap die jongeren van het vmbo naar het mbo maken beter te laten verlopen dient minister Bussemaker een wetsvoorstel in. Jongeren krijgen volgens het wetsvoorstel recht op studiekeuzebegeleiding en een recht op toelating tot een mbo-opleiding. Andere elementen van het wetsvoorstel zijn een landelijk voorgeschreven aanmelddatum van 1 april en een bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Aanmelddatum
Zoals al eerder aangekondigd is het de bedoeling in het mbo een landelijke aanmelddatum van 1 april in te voeren. Leerlingen die zich willen inschrijven voor een mbo-opleiding moeten dit voortaan uiterlijk op 1 april doen. Wie zich niet aanmeldt voor deze datum verspeelt het recht op studiekeuzeadvies en loopt het risico dat de opleiding vol zit.

Gegevensuitwisseling
Het wetsvoorstel schrijft voor dat de diverse partijen die bij de overstap naar het mbo betrokken zijn tot een goede uitwisseling van gegevens komen. Scholen en gemeenten moeten afspraken maken over een sluitende informatievoorziening. Als een jongere zich uitschrijft bij een vo-school en zich niet aanmeldt bij een mbo-school moet dit uit de gegevensstromen duidelijk worden. ‘Alle overstappers in beeld’, is het doel. Over de manier van samenwerken moeten scholen en gemeente een ‘code of conduct’ afspreken.

Studieadvies
Wie zich tijdig – uiterlijk 1 april – aanmeldt, krijgt daarmee recht op een studiekeuzeadvies. Bij zo’n advies bekijken school en student samen of de opleiding aan de verwachting van de student voldoet. Eventueel kan de student op basis van dit advies tot een andere studiekeuze komen.

Recht op toelating
Het wetsvoorstel regelt ook een recht op toelating: de school moet een leerling die voldoet aan de vooropleidingseisen toelaten tot de opleiding. Er zijn enkele uitzonderingsbepalingen. Soms kan een school vanwege een beperkt arbeidsmarktperspectief een maximum stellen aan het aantal leerlingen. Een tweede uitzondering gaat om beroepen waarbij van leerlingen bijzondere kwaliteiten wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij kunst- en sportopleidingen. Scholen mogen ook eisen stellen ten aanzien van de identiteit van de school, zoals dit het geval is bij het Hoornbeeck College. Scholen mogen ten slotte leerlingen weigeren die al meer dan drie keer een negatief studieadvies hebben gehad of die al zes jaar een mbo-opleiding volgen zonder een diploma te hebben behaald.

Bindend studieadvies
De zorgvuldige overstap naar het mbo krijgt nog een vervolg in het eerste studiejaar. Leerlingen krijgen in dit jaar een studievoortgangsgesprek en een bindend studieadvies. Scholen kunnen aan leerlingen met te weinig studievordering het advies geven aan andere opleiding te gaan volgen. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is verschoven naar 1 januari 2018.

Lees hier het volledige wetsvoorstel.