Vanaf 2016 certificaten in het mbo

Vanaf 2016 kunnen studenten voor delen van mbo-opleidingen certificaten halen. Dit is vooral aantrekkelijk voor volwassenen die willen bijscholen.

Om bijscholen op mbo-niveau aantrekkelijk te maken introduceert het kabinet de mogelijkheid om losse delen van mbo-opleidingen te volgen. Wie zo’n deelopleiding succesvol voltooit, kan een certificaat krijgen. Uitgangspunt is dat elk certificaat een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt heeft.

Leven lang leren
Het werken met certificaten moet het voor werkenden makkelijker maken zich gedurende hun loopbaan voortdurend te blijven scholen. Volgens het kabinet wordt het in de toekomst voor werkenden in toenemende mate van belang zich professioneel te blijven ontwikkelen. De mbo-certificaten ondersteunen zo het ‘leven lang leren’. Er wordt mee voldaan aan een al lang bestaande wens van het bedrijfsleven.

Keuzedelen
De invoering van certificaten vindt gefaseerd plaats. In de eerste fase worden certificaten gekoppeld aan keuzedelen. Op dit moment werkt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aan een lijst van keuzedelen die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt. In het voorjaar van 2016 zal de minister van OCW deze lijst vaststellen. Scholen kunnen dan vanaf augustus 2016 hiervan gebruik maken.

Geen bekostiging
Een opleiding die leidt tot het behalen van een certificaat komt niet in aanmerking voor reguliere bekostiging. Het bekostigd onderwijs blijft gericht op het behalen van een diploma. Studenten die uitvallen kunnen wel een certificaat ontvangen voor een onderdeel dat succesvol afgerond is.

Lees hier de voortgangsrapportage van de minister over Leven Lang Leren