Wetsvoorstel doorlopende leerroutes aangenomen

Met algemene stemmen heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat scholen de mogelijkheid geeft geïntegreerde trajecten vmbo-mbo aan te bieden. Na tien jaar experimenteren heeft de doorlopende leerroute een wettelijke status.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel vragen sommige Kamerleden zich af of het voorstel niet overhaast wordt ingevoerd. Is het niet beter de eindevaluatie van de experimenten af te wachten? Minister Van Engelshoven is het daar niet mee eens: ‘We doen dit al tien jaar. Scholen vinden het belangrijk dat er nu eindelijk een wettelijke basis komt voor de geïntegreerde route.’  Bovendien benadrukt Van Engelshoven dat het wetsvoorstel alleen een optie voor scholen opent: ‘Er is geen sprake van een verplichting, we gaan niemand dwingen. Als scholen de noodzaak van een doorlopende leerroute niet zien, hoeft het niet.’

Zonder diploma

Zorgen zijn er over de mogelijkheid om vmbo-leerlingen zonder eindexamen te laten overgaan naar het mbo. Peter Kwint (SP) ziet het gevaar dat studenten die uitvallen in hun mbo-traject zonder diploma komen te zitten. In een motie roept hij de regering op samen met de MBO Raad ervoor te zorgen dat een leerling die afhaakt in de geïntegreerde route altijd gegarandeerd is van een passende plek op het vmbo of het mbo. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Medezeggenschap

Diverse Kamerleden maken zich ook zorgen over de organisatie van de medezeggenschap in de geïntegreerde leerroute, zowel voor leerlingen als docenten. In een amendement van Michel Rog (CDA) krijgen scholen de mogelijkheid om in de samenwerkingsovereenkomst tussen de vmbo-school en de mbo-instelling afspraken te maken over het medezeggenschapsregime waar de jongere gedurende de verschillende fases van de doorlopende leerlijn onder valt. Met uitzondering van de VVD stemmen alle partijen voor dit amendement.

Urennorm

Bart Smals (VVD) maakt van de gelegenheid gebruik om de inzet van gastdocenten in het mbo uit te breiden. Volgens Smals heeft de inzet van gastdocenten uit de praktijk veel meerwaarde voor het onderwijs. Het amendement regelt dat het maximaal aantal uren dat zo’n gastdocent werkt wordt uitgebreid van gemiddeld vier uur per week op jaarbasis naar zes uur. Dit amendement krijgt ook brede steun; alleen GroenLinks is tegen.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als het daar snel behandeld wordt, kunnen scholen al in het nieuwe schooljaar 2020-2021 doorlopende leerroutes aanbieden. Op 12 mei bespreekt de Eerste Kamer de procedure. Op deze pagina van de Eerste Kamer vindt u de actuele informatie over het verloop van het wetgevingsproces.

Bekijk hier de diverse amendementen en hier de moties

Lees ook: Doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf 2020 mogelijk