Zorgen Eerste Kamer over lerarenregister blijven

De Eerste Kamer blijft zich zorgen maken over de gevolgen van een wettelijk lerarenregister. Kan een leraar die niet voldoet aan het register inderdaad ontslagen worden?

De behandeling van het wetsvoorstel over het lerarenregister sleept zich voort. In een tweede schriftelijke ronde stellen de Senaatsfracties opnieuw principiële vragen. Het gaat daarbij met name over het gebrek aan draagvlak onder leraren en over de arbeidsrechtelijke gevolgen van niet-registratie.

Draagvlak
De PvdA-fractie verwijst in haar vragen naar de petitie ‘Stop dit lerarenregister’, die inmiddels meer dan 25.000 keer ondertekend is. ‘Hoe kan het dat een wetsvoorstel dat beoogt de positie van leraren te versterken op zoveel kritiek stuit?’, zo vraagt de PvdA-fractie zich af. De regering wordt verzocht op alle kritiekpunten van de petitie in te gaan. Ook vraagt de fractie aan de regering om in te gaan op de stevige kritiek van sectorraden als de MBO Raad.

Ontslag
Het meest heikele punt blijft het ontslag voor leraren die niet aan de eisen van het register voldoen. Hoewel door de geleidelijke invoering van het register zo’n ontslag pas over een jaar of acht aan de orde zou kunnen zijn, stellen de fracties hier toch meerdere vragen over. D66 verwijst naar het ontslagrecht dat het voor scholen bijna onmogelijk maakt om leraren te ontslaan. ‘Kan de regering toelichten hoe zij denkt hiermee om te gaan?’, zo vraagt de D66-fractie. De PvdA-fractie wil weten in hoeverre ontslag wel een proportionele maatregel is voor de leraar die niet voldoet aan de eisen van het register. De SGP-fractie neemt geen genoegen met de eerdere reactie van de regering dat ontslag aan de cao-tafel besproken moet worden: ‘Als de regering het lerarenregister bij wet verplicht stelt, dan dient zij ook de consequenties daarvan voor haar rekening te nemen’, zo stelt de SGP-fractie.

De regering wordt verzocht uiterlijk vrijdag 20 januari 2017 schriftelijk te reageren op de vragen van de senatoren. Een commissiebehandeling volgt dan waarschijnlijk in de loop van februari.

Lees ook: Eerste Kamer: meer tijd nodig voor lerarenregister