Kamer ontevreden over tempo leven lang ontwikkelen

De Tweede Kamer is ontevreden over het tempo waarin het kabinet de plannen voor leven lang ontwikkelen uitvoert. Minister Koolmees zegt een ‘routekaart’ toe.

Over het belang van leven lang ontwikkelen lijkt iedereen het wel eens te zijn. De rapporten over ‘individuele scholingsbudgetten’, ‘onderwijsvouchers’ en leerrechten buitelen over elkaar heen. Recent pleitte de commissie-Borstlap nog voor het instellen van persoonlijke ontwikkelbudgetten. Toch komt het kabinet de komende tijd niet tot grote daden. Pas in 2022 zal een bescheiden begin gemaakt worden met de introductie van een STAP-budget. Van de in 2017 beloofde ‘doorbraak’ rond leven lang ontwikkelen komt deze kabinetsperiode weinig terecht.

Moties

De onvrede over het tempo van het kabinet groeit. Bij een debat over het rapport van de commissie-Borstlap (over de ‘regulering van werk’) dienen zowel de VVD als de Christen Unie een motie in. De motie van Eppo Bruins (Christen Unie), mede ondersteund door D66, verzoekt de regering het idee van individuele leerrechten nader uit te werken om zo ‘eindelijk’ een doorbraak te realiseren. En het VVD-Kamerlid Judith Thielen vraagt in een motie het kabinet ‘nog deze regeerperiode met een aanvullend voorstel te komen voor een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget en daarmee een grotere STAP voor te bereiden’.

Routekaart

Minister Koolmees geeft in het debat aan dat meer tempo niet mogelijk is, omdat er geen geld voor gereserveerd is. Toch vindt hij het onderwerp ‘ontzettend belangrijk’. Als bewijs hiervoor zegt hij toe samen met de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, voor de komende zomer een routekaart op te stellen. Daarin zal hij aangeven op welke manier het kabinet de doorbraak rond leven lang ontwikkelen gaat realiseren.

De beide moties zijn dinsdag 12 februari met bijna algemene stemmen aangenomen