‘Meetellen rekentoets in mbo nog niet verantwoord’

Het meetellen van de rekentoets in het mbo is voorlopig nog niet verantwoord. Volgens minister Bussemaker zouden te veel leerlingen het diploma niet halen.

In een bij vlagen zeer scherp debat trokken met name Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) fel van leer tegen de rekentoets. Volgens Van Meenen is er sprake van een ‘prestigeproject’ van staatssecretaris Sander Dekker. In plaats van alle energie te steken in verbetering van het rekenonderwijs, houdt de staatssecretaris halsstarrig vast aan een ondeugdelijke toets. De kernachtige oproep van Van Meenen: ‘Stop deze toets’.

Referentieniveaus
In zijn reactie verwees staatssecretaris Dekker naar het eerdere besluit van de Tweede Kamer (2010) om algemene referentieniveaus in te voeren voor taal en rekenen. Sindsdien wordt op alle onderwijsniveaus gewerkt aan beter rekenonderwijs. De rekentoets is geen doel op zich, maar het is hoe dan ook van belang om het rekenonderwijs af te sluiten met een examen.

Lange adem
Volgens minister Bussemaker is de verbetering van het rekenonderwijs een kwestie van lange adem. In het mbo wordt sinds kort gewerkt met een breed gedragen rekenagenda. Alle mbo-scholen krijgen extra geld om het rekenonderwijs te verbeteren, onder andere via de kwaliteitsafspraken. Het meetellen van de rekentoets voor het examen is nu nog niet verantwoord, omdat dan meer dan de helft van de leerlingen zou zakken. Het is belangrijk om eerst op het voortgezet onderwijs het rekenniveau te verbeteren.

Draagvlak
De minister wees er ook op dat de mbo-docenten die zich verenigd hebben in het Platform Rekendocenten er juist wel voor pleiten om de rekentoets zo snel mogelijk te laten meetellen voor het examen. Omdat daar in de samenleving en in de kamer geen draagvlak voor is, gaat de minister hier voorlopig niet op in.

Omdat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, bestaande uit VVD, PVV en PvdA, het kabinetsbeleid steunt, verandert er voorlopig niets.

Lees ook: ‘Laat rekenen zo snel mogelijk meetellen voor het diploma