Minder klachten over de kwaliteit van stages

Het aantal klachten over stages neemt af. De klachten die studenten hebben gaan vooral over de onderlinge relatie tussen student, opleiding en leerbedrijf. Dat blijkt uit een klachtenrapportage van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs.

De rapportage heeft betrekking op de klachten die mbo-studenten in het eerste halfjaar van 2018 hebben ingediend. In totaal zijn er in dit halfjaar ongeveer 900 klachten ingediend, een aantal dat gelijkstaat aan dat van dezelfde periode vorig jaar. De top 3 van thema’s waar klachten over zijn ingediend bestaat uit examinering (1), onderwijsinhoud (2) en uitschrijving (3). Vorig jaar stond het onderwerp stages nog op de derde plaats.

Engels
Ten opzichte van vorig jaar zijn er veel meer klachten binnengekomen over examens. Opvallend is dat de meerderheid van deze klachten gaat over het centraal examen Engels. Veel studenten vonden de examenteksten te lang. Ook hebben studenten veel klachten over het beleid rond herkansingen. Volgens JOB zijn docenten en studenten lang niet altijd voldoende bekend met de regels rond examens. Ook uit rapportages van de voormalige Ombudslijn mbo bleek dat het onderwerp examinering tot veel klachten leidt.

Stages
Positief is dat over het onderwerp beroepspraktijkvorming (stages) in het eerste halfjaar van 2018 ruim 80 klachten minder zijn ingediend dan vorig jaar. Vrijwel alle stage-gerelateerde klachten gaan over de onderlinge relatie tussen student, opleiding en leerbedrijf. Het gaat dan onder andere om het vinden van een stageplek, de inhoud van de stage en de begeleiding vanuit de school. Volgens JOB krijgen studenten weinig vrijheid om zelf een eigen stageplek aan te dragen, ook niet als de op de plek wel de vereiste leerdoelen behaald kunnen worden. Volgens JOB is er vaak nog onduidelijkheid over de rechten en plichten van de school, het leerbedrijf en de student. De jongerenorganisatie pleit dan ook voor een nieuw bpv-protocol en een bijbehorend servicedocument.

Lees hier de halfjaarrapportage van JOB

Lees ook: Tevredenheid over stages en leerbanen blijft hoog