Ministers willen meer samenwerking tussen vmbo en mbo

Al in het voortgezet onderwijs moeten jongeren in aanraking komen met de mogelijkheden van het beroepsonderwijs. De theoretische leerweg binnen het vmbo moet daarom ook een praktijkcomponent krijgen. Scholen worden uitgedaagd op regionaal niveau de banden tussen vmbo en mbo aan te halen.

Die ambities verwoorden ministers Van Engelshoven (verantwoordelijk voor het mbo) en Slob (verantwoordelijk voor het vmbo) in een brief aan de Tweede Kamer. De brief ‘Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio’ roept vmbo- en mbo-scholen op meer samen te werken. Er is volgens de brief sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een aantrekkelijk aanbod van beroepsonderwijs in de regio.

Doorlopende leerlijn

Concreet zetten de ministers in op drie actielijnen. In de eerste plaats de mogelijkheid voor scholen om een doorlopende leerlijn vmbo-mbo aan te bieden. Al in juni stemde de Ministerraad in met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes’. De precieze tekst van het voorstel wordt openbaar zodra de Raad van State advies heeft gegeven. Het is de bedoeling dat de wet van kracht wordt vanaf volgend schooljaar.

Netwerken

De tweede actielijn heeft betrekking op het vormen van regionale netwerken tussen vmbo- en mbo-scholen. Dit gebeurt onder ander via informatie die op de website van Sterk Beroepsonderwijs beschikbaar gesteld worden. Verder wordt de netwerkvorming ook stevig gestimuleerd door de kwaliteitsafspraken in het mbo, waarin regionale samenwerking een grote rol speelt.

Theoretische leerweg

De derde actielijn heeft betrekking op de inrichting van het vmbo. De ministers willen dat de theoretische leerweg in het vmbo een praktijkcomponent krijgt. Hiertoe worden de ‘gemengde leerweg’ en de ‘theoretische leerweg’ samengevoegd. In deze nieuwe leerweg zal ook aandacht zijn voor praktijkgerichte vaardigheden, bij voorkeur in een realistische context. Op die manier komen alle vmbo-leerlingen in aanraking met de mogelijkheden van het mbo. Als het idee werkelijkheid wordt, heeft het vmbo nog maar drie in plaats van vier leerwegen. De komende tijd wordt dit idee van een nieuwe leerweg verder verkend.

Vakhavo

Opmerkelijk is dat er tegelijkertijd een wetsvoorstel in voorbereiding is dat vmbo-leerlingen het recht geeft om door te stromen naar het havo. In de brief van de ministers is nu ook sprake om in het havo een praktijkcomponent op te nemen. In de ‘Vakhavo’ zou ook aandacht zijn voor een beroepsgericht programma.

Lees hier de brief ‘Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in de regio’

Lees ook: Doorlopende leerroutes vmbo-mbo in wet