Nog veel vragen over lerarenregister

In navolging van de Raad van State stelt de Tweede Kamer grote vraagtekens bij de nut en noodzaak van een wettelijk lerarenregister. De behandeling van de wet in het najaar is nog geen gelopen race.

‘Kan de regering aangeven welk probleem met dit wetsvoorstel wordt opgelost?’ Het is één van de vele kritische vragen die de Tweede-Kamerfracties stellen over het wetsvoorstel voor het lerarenregister. De schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel, voorafgaand aan de feitelijke behandeling in het najaar, omvat meer dan vijftig pagina’s kritische vragen. Met name het CDA en de kleine christelijke partijen, maar ook de VVD, zijn nog niet overtuigd van de noodzaak van het lerarenregister.

Sancties
De vragen hebben onder andere betrekking op de gevolgen voor leraren als zij zich niet registreren of als zij niet voldoen aan de eisen voor herregistratie. Hoeveel leraren gaan hun baan verliezen als de wet van kracht wordt, zo wil het CDA weten. Volgens de bewindslieden bepalen werkgever en werknemer onderling wat de gevolgen zijn van niet-registreren. Van wettelijke sancties is geen sprake.

Voorportaal
De oplossing die gevonden is voor de zij-instromers in het mbo lijkt op meer draagvlak te kunnen rekenen. Zij-instromers zonder bevoegdheid komen in het registervoorportaal en moeten dan binnen enkele jaren hun pedagogisch-didactische aantekening behalen. Vervolgens komen deze leraren in het reguliere register.

Routekaart
In de antwoorden betogen de bewindslieden dat het register is bedoeld als middel om de professionalisering van leraren te ondersteunen. Het register is het ‘sluitstuk van de professionele keten’. Het is bovendien een initiatief van de leraren zelf, verenigd in de Onderwijscoöperatie. Om aan de kritiek van de Raad van State tegemoet te komen, gaat het wetsvoorstel nu uit van een gefaseerde invoering. Na het zomerreces zal de Tweede Kamer een routekaart ontvangen met de diverse stappen in het invoeringsproces.

Stijging registraties
Volgens de bewindslieden stijgt het aantal ingeschreven leraren de laatste tijd harder. Per 1 juli 2016 zijn ruim 55.000 leraren geregistreerd. Dat is ongeveer 20% van alle leraren in het po, vo en mbo. In het Nationaal Onderwijsakkoord was als doel gesteld dat in 2015 40% van de leraren geregistreerd zou zijn.

Lees ook:
Zij-instromers ook welkom in lerarenregister
Wetsvoorstel lerarenregister kritisch ontvangen