Dijkgraaf kondigt ‘brede Kamerbrief over het mbo’ aan

Minister Dijkgraaf werkt aan een ‘brede Kamerbrief over het mbo’. Nog voor Prinsjesdag moet deze brief verschijnen. Tegelijkertijd kondigt minister Wiersma een plan van aanpak voor leven lang ontwikkelen aan.

Conform de nieuwe bestuurscultuur is het coalitieakkoord dat ten grondslag ligt aan het kabinet minder gedetailleerd dan voorheen. Gevolg hiervan is dat de diverse ministers geacht worden in hoofdlijnenbrieven de plannen uit het coalitieakkoord nader uit te werken. De bewindslieden van het ministerie van Onderwijs hebben nu in een ‘planningsbrief’ op een rij gezet hoe zij met de ‘opdrachten uit het coalitieakkoord’ aan de slag gaan. Minister Dijkgraaf kondigt hierbij een ‘brede Kamerbrief over het mbo’ aan.

Visie

Het is al enige tijd geleden dat een minister van Onderwijs zich gewaagd heeft aan een visie op het mbo. In september 2015 bracht minister Bussemaker de beleidsbrief ‘Een responsief onderwijs voor hoogwaardig vakmanschap’ uit. Een jaar eerder had zij ook al de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ gepubliceerd. Minister Van Engelshoven (2017-2021) heeft nooit zo’n visiebrief geschreven. Wel is begin 2018 een bestuursakkoord met de sector vastgesteld. Ook werkt het ministerie al enige tijd aan een toekomstbeeld van het mbo, onder de titel ‘MBO in 2030’.

Versterking

In de Kamerbrief zal Dijkgraaf nader ingaan op het voornemen uit het coalitieakkoord om de kwaliteit van het mbo te versterken. Concreet gaat het hierbij in ieder geval om de lessen in basisvaardigheden en burgerschap die door bevoegde docenten verzorgd moeten worden. Ook zou er meer ruimte moeten komen voor gastlessen door mensen uit de praktijk. Een tweede onderwerp dat in de brief aan de orde komt is discriminatie. De formule uit het coalitieakkoord ‘we bannen stagediscriminatie uit’ wordt in de planningsbrief herhaald. Hierbij kondigt de minister een pact aan tussen overheid, scholen en werkgevers om te zorgen dat iedere student een stageplek en een passende vergoeding krijgt.

Hersteloperatie

Welke elementen verder voor een versterking van de kwaliteit moeten zorgen, blijft vooralsnog onduidelijk. Eerder sprak Dijkgraaf over de noodzaak van een ‘hersteloperatie‘ voor het mbo. Er zou meer waardering voor het vakmanschap moeten komen.  Met name voor de klimaatambities van het kabinet zijn veel technisch opgeleide vakmensen nodig. In dat verband heeft minister Rob Jetten al gesproken over een ‘groene-banenplan’. Het kabinet kan ervoor kiezen een deel van de 35 miljard euro uit het klimaatfonds voor zo’n banenplan in te zetten. De mbo-scholen zouden daarbij een grote rol kunnen spelen.

Leven lang ontwikkelen

Nog voor de zomer wil minister Wiersma met een plan van aanpak komen voor ‘leven lang ontwikkelen’. De ambities zijn hoog: ‘het om- en bijscholen van de beroepsbevolking dient met kracht voortgezet te worden’. Het kabinet wil de komende periode ‘daadwerkelijk de nodige stappen zetten’. Problematisch hierbij kan zijn dat in het coalitieakkoord niet veel geld is vrijgemaakt voor leven lang ontwikkelen. Hans Borstlap, voorzitter van de commissie ‘Regulering van werk’ sprak in dit verband onlangs over een fundamentele onevenwichtigheid. Mogelijk kunnen de plannen die zijn ingediend in het kader van het ‘groeifonds’ hier een oplossing bieden.

Studieadvies

Tot de overige punten die in de planningsbrief aan de orde komen behoort onder andere het bindend studieadvies in het mbo. Na een evaluatie, die binnenkort verschijnt, wil het kabinet het bindende karakter van dit advies heroverwegen. Het is de duidelijke inzet van D66 om het verplichte advies zo spoedig mogelijk te schrappen. Verder wil het kabinet arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen en kleinschalig vakonderwijs stimuleren. Het kabinet komt na de zomer met een Kamerbrief over doorstroom in het gehele beroepskolom, van primair tot hoger onderwijs. Onderdeel hiervan is het fenomeen ‘vakhavo’.

Lees hier de planningsbrief van het ministerie van Onderwijs

Lees ook: Ministerie werkt verder aan toekomstvisie voor mbo